Saltar al contingut principal
Taxa d'inversió Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 17,1 17,7 18,2
Indústries extractives i refinació del petroli 33,2 34,9 25,2
Indústries de productes alimentaris 17,1 19,5 21,0
Indústries càrnies 16,6 18,4 20,3
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 16,7 17,6 19,7
Fabricació de productes lactis 10,0 15,1 12,4
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 15,7 16,0 12,3
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 17,1 26,7 25,8
Fabricació d'altres productes alimentaris 18,8 23,4 31,2
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 23,9 18,1 22,7
Fabricació de begudes i indústria del tabac 20,7 24,7 24,7
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 19,8 18,2 13,6
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 22,5 37,6 47,7
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 9,4 10,4 10,6
Preparació i filatura de fibres tèxtils 13,8 15,6 16,0
Fabricació de teixits tèxtils 13,2 12,4 14,2
Acabament de tèxtils 9,1 10,2 13,6
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 10,6 9,9 9,3
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 14,1 11,1 11,3
Confecció de peces de vestir 4,9 9,4 6,9
Indústria del cuir i del calçat 8,0 7,3 9,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 10,3 20,6 17,5
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 9,1 19,2 12,5
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 11,3 21,7 21,5
Indústria del paper i de les arts gràfiques 19,2 16,3 17,1
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 21,6 24,3 23,0
Fabricació d'articles de paper i de cartó 23,0 14,5 18,1
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15,0 15,0 13,4
Indústries químiques 12,7 13,0 13,9
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 14,8 13,6 15,2
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 9,1 7,9 13,6
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 7,5 9,4 12,8
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 17,4 20,4 11,3
Fabricació de productes farmacèutics 14,4 14,2 21,7
Fabricació de productes farmacèutics de base 11,2 20,8 18,3
Fabricació de preparats farmacèutics 15,2 12,6 22,6
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 15,4 13,8 16,9
Fabricació de productes de cautxú 13,7 12,8 11,6
Fabricació de productes de matèries plàstiques 15,5 13,9 17,5
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 13,1 12,6 12,1
Fabricació de vidre i productes de vidre 13,7 14,6 10,4
Fabricació de productes ceràmics 13,8 15,2 13,4
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 13,2 10,2 10,7
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 10,0 10,5 18,1
Metal·lúrgia 16,0 11,8 24,0
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 12,2 9,7 11,1
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 20,1 13,9 38,0
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 14,0 20,2 17,1
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 14,5 18,9 8,7
Fabricació de tancaments metàl·lics 7,8 7,2 11,0
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 12,0 9,3 6,6
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 20,2 22,9 17,2
Tractament i revestiment de metalls 7,0 69,6 55,1
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 13,6 12,2 14,4
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 13,5 9,8 9,6
Fabricació d'altres productes metàl·lics 16,8 19,6 13,9
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 12,5 12,5 20,3
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 19,7 14,3 18,2
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 11,5 15,7 9,7
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 11,3 6,3 44,3
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 9,3 10,6 5,6
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 12,1 15,8 11,7
Fabricació de maquinària i equips ncaa 9,5 11,3 10,9
Fabricació de maquinària d'ús general 15,1 16,6 13,2
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 7,7 10,2 10,7
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 9,1 7,5 7,1
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 8,9 11,8 11,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 30,0 31,4 26,8
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 43,0 44,4 33,1
Fabricació de components per a vehicles de motor 13,9 15,0 18,0
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 39,3 12,1 8,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 9,9 14,2 12,0
Fabricació de mobles 5,0 7,3 10,2
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 10,6 10,0 8,3
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 15,5 24,9 16,4
Altres indústries manufactureres diverses 8,3 12,2 10,7
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 9,3 8,3 7,9
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 26,2 24,0 22,2
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 12,0 12,0 12,9
Captació, potabilització i distribució d'aigua 17,8 17,1 16,0
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 9,3 9,9 11,5
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte