Saltar al contingut principal
Personal assalariat equivalent a jornada completa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 411.442 424.411 433.575
Indústries extractives i refinació del petroli 3.111 3.418 3.277
Indústries de productes alimentaris 67.331 71.384 73.964
Indústries càrnies 30.502 32.613 34.042
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 5.572 6.166 6.142
Fabricació de productes lactis 3.170 3.233 3.180
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 10.644 11.432 12.153
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 6.321 7.111 7.140
Fabricació d'altres productes alimentaris 8.192 7.606 8.053
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2.930 3.223 3.254
Fabricació de begudes i indústria del tabac 8.519 8.391 8.655
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 5.976 6.095 6.118
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 2.544 2.296 2.537
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 25.932 26.821 27.665
Preparació i filatura de fibres tèxtils 2.398 2.620 2.461
Fabricació de teixits tèxtils 2.198 2.160 2.197
Acabament de tèxtils 2.693 3.061 3.294
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 3.669 3.724 3.931
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 3.453 3.649 3.885
Confecció de peces de vestir 8.986 8.839 8.899
Indústria del cuir i del calçat 2.536 2.767 2.998
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 5.490 5.824 6.414
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 2.638 2.598 2.841
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 2.852 3.226 3.573
Indústria del paper i de les arts gràfiques 25.988 25.904 25.545
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 3.001 3.004 2.893
Fabricació d'articles de paper i de cartó 9.419 9.568 9.868
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.567 13.333 12.784
Indústries químiques 32.194 33.777 33.843
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 11.535 12.792 12.625
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 3.710 3.975 4.257
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 11.299 11.669 11.638
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 5.650 5.341 5.323
Fabricació de productes farmacèutics 20.323 21.410 21.315
Fabricació de productes farmacèutics de base 4.490 4.925 5.009
Fabricació de preparats farmacèutics 15.833 16.486 16.306
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 20.934 20.926 21.234
Fabricació de productes de cautxú 1.952 1.989 2.048
Fabricació de productes de matèries plàstiques 18.982 18.937 19.186
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 9.068 9.969 9.854
Fabricació de vidre i productes de vidre 2.924 3.122 3.038
Fabricació de productes ceràmics 1.653 1.857 1.813
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 3.140 3.183 3.405
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 1.351 1.807 1.597
Metal·lúrgia 5.754 5.913 6.191
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 2.587 2.586 2.731
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 3.167 3.327 3.460
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 42.338 43.563 47.219
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 4.174 4.763 5.663
Fabricació de tancaments metàl·lics 6.995 6.717 7.626
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 1.778 2.015 1.927
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 6.297 7.211 7.495
Tractament i revestiment de metalls 3.665 4.840 5.295
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 7.850 7.290 8.250
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 3.442 3.537 3.545
Fabricació d'altres productes metàl·lics 8.138 7.190 7.419
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 20.131 20.814 21.201
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 3.208 3.645 3.790
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 4.146 4.201 4.237
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 5.889 5.953 5.523
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 2.028 2.197 2.297
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 4.860 4.818 5.354
Fabricació de maquinària i equips ncaa 23.403 23.902 24.378
Fabricació de maquinària d'ús general 3.811 3.599 3.346
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 8.241 8.045 8.244
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 2.752 3.164 3.110
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 8.600 9.094 9.678
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.172 37.136 38.229
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 16.439 17.118 17.250
Fabricació de components per a vehicles de motor 19.733 20.019 20.979
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 2.694 2.884 2.720
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 15.128 15.083 14.655
Fabricació de mobles 6.253 6.090 5.977
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 2.026 2.024 1.842
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 4.021 4.135 4.077
Altres indústries manufactureres diverses 2.828 2.834 2.760
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 12.309 12.688 12.684
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 5.338 5.246 4.796
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 29.284 29.359 29.737
Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.231 5.358 5.405
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 24.053 24.001 24.331
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte