Saltar al contingut principal
Vendes a la resta del món Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 13.134.626 13.523.609 14.442.314
Indústries extractives i refinació del petroli 192.151 136.170 148.438
Indústries de productes alimentaris 1.646.004 1.897.431 2.010.469
Indústries càrnies 619.367 782.444 848.239
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 437.740 287.136 300.613
Fabricació de productes lactis 17.421 17.174 16.724
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 54.176 43.206 51.012
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 258.467 242.880 223.723
Fabricació d'altres productes alimentaris 138.231 158.769 167.187
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 120.604 365.823 402.971
Fabricació de begudes i indústria del tabac 192.620 136.044 246.223
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 171.409 119.002 211.879
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 21.211 17.042 34.344
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 482.201 461.976 485.156
Preparació i filatura de fibres tèxtils 64.071 59.927 53.139
Fabricació de teixits tèxtils 74.504 94.066 95.597
Acabament de tèxtils 7.158 10.372 10.145
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 50.023 56.284 85.770
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 98.146 98.573 105.211
Confecció de peces de vestir 130.395 97.953 85.619
Indústria del cuir i del calçat 57.904 44.802 49.676
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 74.819 37.212 39.981
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 47.545 22.086 21.167
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 27.274 15.127 18.814
Indústria del paper i de les arts gràfiques 427.384 459.395 446.621
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 222.036 248.874 281.732
Fabricació d'articles de paper i de cartó 92.095 124.464 76.508
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 113.252 86.057 88.381
Indústries químiques 2.973.092 3.074.138 3.292.906
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 1.463.737 1.505.931 1.517.851
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 136.812 132.495 147.207
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 928.091 1.005.901 1.124.500
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 444.452 429.812 503.348
Fabricació de productes farmacèutics 1.004.954 1.054.251 1.037.490
Fabricació de productes farmacèutics de base 376.560 421.466 428.795
Fabricació de preparats farmacèutics 628.394 632.785 608.694
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 395.653 398.352 433.168
Fabricació de productes de cautxú 47.922 36.288 51.165
Fabricació de productes de matèries plàstiques 347.732 362.064 382.002
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 209.340 240.746 221.434
Fabricació de vidre i productes de vidre 39.750 35.236 35.452
Fabricació de productes ceràmics 75.532 86.345 90.811
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 66.927 78.952 57.757
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 27.131 40.213 37.414
Metal·lúrgia 564.538 369.491 376.234
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 269.881 185.043 174.263
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 294.657 184.448 201.970
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 597.371 589.740 605.644
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 95.805 105.894 95.097
Fabricació de tancaments metàl·lics 40.883 46.217 47.779
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 79.727 67.041 55.094
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 95.764 128.175 152.740
Tractament i revestiment de metalls 3.188 6.306 19.887
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 77.114 35.015 39.784
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 53.241 61.794 58.473
Fabricació d'altres productes metàl·lics 151.649 139.297 136.791
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 975.722 1.104.802 1.078.161
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 105.880 77.036 80.527
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 190.251 276.078 222.521
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 402.850 383.150 339.626
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 82.584 85.053 86.709
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 194.156 283.485 348.778
Fabricació de maquinària i equips ncaa 1.171.899 1.408.439 1.468.617
Fabricació de maquinària d'ús general 197.200 229.682 215.199
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 249.924 263.901 277.569
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 118.951 127.601 139.931
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 605.824 787.255 835.918
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.523.899 1.425.340 1.744.050
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.149.374 1.083.479 1.347.420
Fabricació de components per a vehicles de motor 374.525 341.861 396.630
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 63.150 81.422 84.069
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 259.749 273.575 298.746
Fabricació de mobles 69.785 78.083 108.004
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 64.266 64.322 59.716
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 96.238 112.673 109.152
Altres indústries manufactureres diverses 29.460 18.498 21.874
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 170.727 183.273 192.587
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 107.465 68.493 72.346
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 101.888 123.318 159.973
Captació, potabilització i distribució d'aigua 42.667 58.767 82.276
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 59.222 64.551 77.697
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte