Saltar al contingut principal
Resta d'ingressos d'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 2.344.116 2.396.354 2.563.201
Indústries extractives i refinació del petroli 175.404 151.457 160.865
Indústries de productes alimentaris 145.283 133.206 148.688
Indústries càrnies 31.176 21.839 25.023
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 28.756 26.835 28.625
Fabricació de productes lactis 10.329 12.398 18.870
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 17.111 22.560 20.471
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 16.561 17.726 20.869
Fabricació d'altres productes alimentaris 27.310 19.256 21.628
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 14.040 12.593 13.202
Fabricació de begudes i indústria del tabac 68.092 84.942 84.432
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 54.117 74.750 65.230
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 13.975 10.193 19.202
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 42.620 37.521 43.136
Preparació i filatura de fibres tèxtils 2.409 1.031 1.620
Fabricació de teixits tèxtils 4.711 6.309 5.226
Acabament de tèxtils 3.976 2.323 1.535
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 2.447 3.066 6.302
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 9.658 9.778 10.142
Confecció de peces de vestir 13.912 12.810 15.540
Indústria del cuir i del calçat 5.507 2.204 2.771
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 3.630 3.489 3.216
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 2.139 2.169 1.313
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 1.490 1.320 1.903
Indústria del paper i de les arts gràfiques 51.235 43.191 46.576
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 16.410 14.379 18.530
Fabricació d'articles de paper i de cartó 14.254 16.243 15.426
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 20.571 12.569 12.620
Indústries químiques 291.772 332.660 399.533
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 191.599 217.172 288.679
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 26.973 35.152 35.117
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 50.009 58.994 54.084
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 23.191 21.342 21.653
Fabricació de productes farmacèutics 262.520 299.972 281.732
Fabricació de productes farmacèutics de base 10.938 8.642 6.094
Fabricació de preparats farmacèutics 251.582 291.330 275.638
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 54.853 44.105 53.599
Fabricació de productes de cautxú 1.690 1.445 1.831
Fabricació de productes de matèries plàstiques 53.163 42.660 51.768
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 51.710 57.485 52.855
Fabricació de vidre i productes de vidre 15.129 15.195 15.001
Fabricació de productes ceràmics 16.799 19.321 18.158
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 18.252 18.656 16.463
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 1.531 4.314 3.233
Metal·lúrgia 13.677 14.775 10.331
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 7.392 8.952 6.810
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 6.286 5.823 3.522
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 65.162 66.004 60.933
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 24.052 23.195 12.421
Fabricació de tancaments metàl·lics 3.768 653 2.529
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 3.157 1.573 476
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 14.592 15.471 12.376
Tractament i revestiment de metalls 3.809 5.252 14.233
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 2.517 3.027 6.145
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 4.605 5.252 6.869
Fabricació d'altres productes metàl·lics 8.662 11.581 5.883
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 121.892 132.144 121.266
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 7.109 6.897 8.533
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 3.551 5.439 7.247
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 95.233 103.066 91.473
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 5.434 5.331 4.073
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 10.565 11.412 9.939
Fabricació de maquinària i equips ncaa 37.449 38.748 35.359
Fabricació de maquinària d'ús general 2.627 2.068 1.632
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 13.423 17.252 14.839
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 8.078 7.276 4.114
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 13.320 12.152 14.775
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 628.260 594.002 719.090
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 508.919 487.501 558.396
Fabricació de components per a vehicles de motor 119.341 106.501 160.695
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 24.692 21.199 17.714
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 21.121 23.985 21.439
Fabricació de mobles 2.260 3.188 2.917
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 2.468 1.848 1.585
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 6.325 7.584 8.122
Altres indústries manufactureres diverses 10.068 11.365 8.814
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 24.347 20.282 23.853
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 152.147 171.256 144.225
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 108.252 125.933 134.358
Captació, potabilització i distribució d'aigua 34.366 33.741 45.366
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 73.886 92.191 88.992
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte