Saltar al contingut principal
Ingressos accessoris i altres de gestió Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 2.222.318 2.276.631 2.366.344
Indústries extractives i refinació del petroli 171.065 150.409 160.362
Indústries de productes alimentaris 140.329 131.541 147.015
Indústries càrnies 27.599 20.987 24.107
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 28.532 26.477 28.617
Fabricació de productes lactis 10.250 12.357 18.815
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 17.036 22.431 20.458
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 16.546 17.528 20.831
Fabricació d'altres productes alimentaris 26.567 19.195 20.983
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 13.799 12.566 13.202
Fabricació de begudes i indústria del tabac 67.762 84.369 83.271
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 53.814 74.238 64.513
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 13.949 10.131 18.758
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 40.588 36.900 42.602
Preparació i filatura de fibres tèxtils 2.280 1.021 1.244
Fabricació de teixits tèxtils 4.673 6.309 5.226
Acabament de tèxtils 3.166 2.317 1.447
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 2.447 2.725 6.302
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 9.668 9.762 10.142
Confecció de peces de vestir 12.846 12.715 15.470
Indústria del cuir i del calçat 5.507 2.051 2.771
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 3.521 3.269 3.172
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 2.139 1.949 1.276
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 1.381 1.320 1.895
Indústria del paper i de les arts gràfiques 50.257 42.786 45.803
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 16.123 14.168 18.077
Fabricació d'articles de paper i de cartó 14.076 16.096 15.232
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 20.058 12.522 12.495
Indústries químiques 287.376 325.769 355.362
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 188.103 210.804 245.020
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 26.872 35.152 35.117
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 49.539 58.789 53.832
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 22.862 21.025 21.394
Fabricació de productes farmacèutics 259.818 298.912 279.925
Fabricació de productes farmacèutics de base 10.915 8.642 6.085
Fabricació de preparats farmacèutics 248.903 290.270 273.840
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 51.053 43.489 52.522
Fabricació de productes de cautxú 1.690 1.445 1.502
Fabricació de productes de matèries plàstiques 49.363 42.043 51.020
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 47.948 53.105 51.687
Fabricació de vidre i productes de vidre 14.885 14.982 14.996
Fabricació de productes ceràmics 16.384 19.179 17.690
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 15.157 14.630 15.778
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 1.522 4.314 3.222
Metal·lúrgia 13.575 14.598 10.174
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 7.367 8.849 6.654
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 6.207 5.749 3.520
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 64.026 63.244 57.291
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 23.746 21.360 11.331
Fabricació de tancaments metàl·lics 3.618 551 2.526
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 3.156 1.573 447
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 14.264 14.816 12.304
Tractament i revestiment de metalls 3.912 5.164 12.345
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 2.552 3.027 6.009
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 4.420 5.242 6.853
Fabricació d'altres productes metàl·lics 8.356 11.511 5.475
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 121.293 130.451 119.883
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 7.115 6.382 8.218
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 3.503 5.350 7.128
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 94.676 102.140 90.609
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 5.434 5.167 4.073
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 10.565 11.412 9.854
Fabricació de maquinària i equips ncaa 31.735 33.982 32.709
Fabricació de maquinària d'ús general 2.608 2.043 1.532
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 12.432 16.026 13.745
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 4.336 4.201 3.860
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 12.359 11.713 13.572
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 563.825 526.356 603.114
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 450.409 422.798 446.217
Fabricació de components per a vehicles de motor 113.416 103.558 156.897
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 24.634 21.046 17.405
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 20.698 23.452 20.334
Fabricació de mobles 2.225 3.099 2.917
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 2.194 1.846 1.585
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 6.326 7.584 8.122
Altres indústries manufactureres diverses 9.953 10.923 7.710
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 24.213 19.893 23.224
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 132.706 155.520 129.247
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 105.896 117.539 131.242
Captació, potabilització i distribució d'aigua 34.071 31.893 45.087
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 71.825 85.646 86.155
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte