Saltar al contingut principal
Vendes netes de productes Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 104.863.980 99.427.085 107.482.380
Indústries extractives i refinació del petroli 4.478.050 3.646.963 4.614.567
Indústries de productes alimentaris 20.082.458 20.207.685 21.703.860
Indústries càrnies 7.028.075 7.298.719 7.857.502
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 3.229.421 2.644.633 2.658.629
Fabricació de productes lactis 856.837 826.087 833.133
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 1.461.444 1.555.068 1.677.216
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 2.066.860 2.114.911 2.018.113
Fabricació d'altres productes alimentaris 2.481.960 2.318.371 2.457.230
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2.957.862 3.449.895 4.202.037
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.493.193 2.426.625 2.580.893
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1.751.147 1.708.040 1.791.563
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 742.047 718.585 789.331
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.230.474 4.212.905 4.219.192
Preparació i filatura de fibres tèxtils 431.770 421.623 412.732
Fabricació de teixits tèxtils 421.051 474.225 515.857
Acabament de tèxtils 186.208 199.809 244.767
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 554.585 539.662 627.413
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 718.040 720.147 732.565
Confecció de peces de vestir 1.430.134 1.430.376 1.195.765
Indústria del cuir i del calçat 488.686 427.064 490.094
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 728.391 728.909 812.425
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 267.800 292.671 341.012
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 460.591 436.238 471.413
Indústria del paper i de les arts gràfiques 4.737.633 4.713.598 4.918.470
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 1.032.504 1.015.501 1.091.174
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.146.313 2.129.185 2.338.749
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.558.817 1.568.912 1.488.547
Indústries químiques 14.243.178 14.240.946 14.921.104
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 8.102.141 8.025.385 8.893.295
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 931.940 1.008.702 1.006.111
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 3.401.422 3.480.134 3.200.754
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 1.807.675 1.726.725 1.820.944
Fabricació de productes farmacèutics 4.543.453 4.589.975 4.440.369
Fabricació de productes farmacèutics de base 1.321.573 1.417.112 1.391.374
Fabricació de preparats farmacèutics 3.221.880 3.172.863 3.048.995
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 4.518.227 4.268.766 4.497.571
Fabricació de productes de cautxú 306.175 292.838 304.503
Fabricació de productes de matèries plàstiques 4.212.052 3.975.928 4.193.068
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 1.810.138 1.888.767 1.946.199
Fabricació de vidre i productes de vidre 592.981 586.933 599.785
Fabricació de productes ceràmics 274.815 273.924 247.560
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 696.989 720.182 814.202
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 245.354 307.727 284.653
Metal·lúrgia 3.563.785 3.283.409 4.060.836
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.493.722 1.379.730 1.616.599
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 2.070.063 1.903.679 2.444.237
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.238.735 6.194.758 7.232.981
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 565.170 620.630 730.110
Fabricació de tancaments metàl·lics 801.624 670.713 884.338
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 263.778 326.531 262.342
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.550.644 1.808.967 2.077.131
Tractament i revestiment de metalls 340.449 334.696 499.758
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 857.737 707.681 876.392
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 421.398 397.137 364.294
Fabricació d'altres productes metàl·lics 1.437.935 1.328.403 1.538.617
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 3.919.715 4.030.960 4.236.351
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 499.040 522.900 598.835
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 608.419 607.914 660.220
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 1.015.433 980.472 909.405
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 401.688 520.724 535.624
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 1.395.134 1.398.950 1.532.267
Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.024.836 4.276.755 4.546.355
Fabricació de maquinària d'ús general 731.433 671.017 683.871
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 1.395.918 1.508.756 1.620.081
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 451.195 493.719 525.848
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 1.446.290 1.603.263 1.716.555
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 14.518.323 13.705.584 14.758.439
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 8.507.241 8.116.190 8.698.232
Fabricació de components per a vehicles de motor 6.011.081 5.589.394 6.060.207
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 382.921 429.969 506.924
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.792.932 1.793.466 1.816.583
Fabricació de mobles 679.217 693.642 696.318
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 332.853 321.994 337.317
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 459.937 491.364 448.698
Altres indústries manufactureres diverses 320.924 286.466 334.250
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 749.655 733.796 914.633
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 6.369.191 2.425.389 2.874.580
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 1.438.695 1.627.859 1.880.046
Captació, potabilització i distribució d'aigua 778.482 827.297 1.046.140
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 660.213 800.561 833.906
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte