Saltar al contingut principal
Consum de primeres matèries i altres proveïments Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 63.656.904 59.166.379 65.488.192
Indústries extractives i refinació del petroli 3.420.027 2.751.042 3.680.804
Indústries de productes alimentaris 13.717.662 13.792.640 15.147.720
Indústries càrnies 5.118.968 5.324.099 5.715.565
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 2.731.322 2.077.068 2.125.934
Fabricació de productes lactis 480.640 467.051 474.778
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 584.732 656.401 739.850
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1.110.155 1.169.839 1.125.369
Fabricació d'altres productes alimentaris 1.470.787 1.416.426 1.502.305
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2.221.057 2.681.756 3.463.920
Fabricació de begudes i indústria del tabac 1.495.375 1.411.230 1.455.589
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1.031.252 967.608 993.863
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 464.123 443.622 461.726
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.181.102 2.008.753 2.103.868
Preparació i filatura de fibres tèxtils 235.994 196.215 190.856
Fabricació de teixits tèxtils 218.361 235.390 280.028
Acabament de tèxtils 78.207 85.783 124.138
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 267.672 252.141 320.681
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 374.470 371.534 370.387
Confecció de peces de vestir 728.591 632.224 534.004
Indústria del cuir i del calçat 277.807 235.466 283.774
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 382.900 362.739 393.827
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 132.530 136.438 158.220
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 250.370 226.300 235.606
Indústria del paper i de les arts gràfiques 2.412.182 2.358.611 2.529.395
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 586.279 564.544 609.744
Fabricació d'articles de paper i de cartó 1.210.487 1.191.349 1.324.457
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 615.417 602.719 595.194
Indústries químiques 8.661.469 8.359.988 9.217.694
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 5.527.917 5.167.835 6.105.572
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 530.356 601.115 632.888
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 1.577.924 1.621.067 1.422.793
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 1.025.272 969.972 1.056.441
Fabricació de productes farmacèutics 1.933.583 1.928.401 1.844.633
Fabricació de productes farmacèutics de base 647.631 684.636 639.458
Fabricació de preparats farmacèutics 1.285.953 1.243.766 1.205.175
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.240.976 2.101.932 2.302.667
Fabricació de productes de cautxú 125.562 115.118 120.847
Fabricació de productes de matèries plàstiques 2.115.414 1.986.814 2.181.820
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 766.576 805.714 858.879
Fabricació de vidre i productes de vidre 291.304 271.802 274.746
Fabricació de productes ceràmics 80.357 104.538 104.000
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 276.809 277.923 333.839
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 118.106 151.451 146.294
Metal·lúrgia 2.578.397 2.325.154 3.052.095
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 954.445 875.732 1.083.689
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 1.623.952 1.449.422 1.968.406
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 3.198.388 3.140.108 3.754.452
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 305.210 340.373 390.679
Fabricació de tancaments metàl·lics 371.576 327.775 410.768
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 126.204 130.033 126.365
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 963.290 1.085.728 1.297.165
Tractament i revestiment de metalls 141.500 133.083 220.995
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 337.236 247.760 299.152
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 177.184 136.177 122.960
Fabricació d'altres productes metàl·lics 776.188 739.178 886.369
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 2.398.050 2.353.332 2.492.920
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 276.826 302.552 327.091
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 276.499 270.025 305.742
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 664.848 535.254 493.991
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 228.363 304.343 309.948
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 951.515 941.157 1.056.148
Fabricació de maquinària i equips ncaa 2.019.307 2.177.410 2.403.867
Fabricació de maquinària d'ús general 422.484 375.245 381.829
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 749.798 828.254 909.925
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 218.487 228.616 248.758
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 628.538 745.294 863.355
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 10.549.597 9.669.418 10.230.580
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 6.453.673 6.047.923 6.196.535
Fabricació de components per a vehicles de motor 4.095.924 3.621.495 4.034.045
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 200.238 252.111 258.166
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 727.499 763.817 795.705
Fabricació de mobles 295.732 295.159 307.696
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 153.424 153.318 166.604
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 149.824 192.773 164.020
Altres indústries manufactureres diverses 128.519 122.567 157.385
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 449.057 484.018 520.022
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 3.474.671 1.192.065 1.539.390
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 849.845 927.896 905.918
Captació, potabilització i distribució d'aigua 322.318 350.912 327.752
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 527.528 576.984 578.166
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte