Saltar al contingut principal
Inversió bruta en actius intangibles Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 789.037 776.292 980.163
Indústries extractives i refinació del petroli 20.203 8.936 1.979
Indústries de productes alimentaris 25.656 24.152 28.277
Indústries càrnies 3.814 5.597 9.290
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 5.020 2.189 2.069
Fabricació de productes lactis 1.619 1.959 1.008
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 2.522 2.723 3.220
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1.402 3.226 4.337
Fabricació d'altres productes alimentaris 9.028 6.523 6.782
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2.250 1.934 1.570
Fabricació de begudes i indústria del tabac 7.081 6.118 8.483
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 3.667 2.873 4.616
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 3.414 3.246 3.867
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 11.576 14.148 11.396
Preparació i filatura de fibres tèxtils 528 241 1.269
Fabricació de teixits tèxtils 1.252 2.891 713
Acabament de tèxtils 704 559 788
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 1.205 1.805 2.409
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 2.907 2.320 3.847
Confecció de peces de vestir 2.716 6.083 2.223
Indústria del cuir i del calçat 2.264 249 148
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 896 3.935 3.232
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 219 3.129 2.421
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 678 806 811
Indústria del paper i de les arts gràfiques 13.194 14.971 8.200
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 2.065 4.086 1.959
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.680 2.526 2.596
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 8.449 8.359 3.645
Indústries químiques 58.380 59.699 39.515
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 23.407 10.846 14.031
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 3.260 3.380 5.986
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 15.022 9.308 10.472
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 16.692 36.165 9.026
Fabricació de productes farmacèutics 55.160 49.440 132.651
Fabricació de productes farmacèutics de base 5.732 12.630 5.613
Fabricació de preparats farmacèutics 49.427 36.810 127.037
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 9.080 12.148 9.410
Fabricació de productes de cautxú 469 516 526
Fabricació de productes de matèries plàstiques 8.611 11.632 8.884
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 18.370 16.723 7.870
Fabricació de vidre i productes de vidre 8.371 4.232 716
Fabricació de productes ceràmics 9.258 11.272 5.945
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 666 1.160 1.124
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 74 59 85
Metal·lúrgia 7.528 5.802 6.431
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.926 2.740 3.089
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 5.601 3.062 3.342
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 19.258 73.328 57.617
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 6.600 24.769 4.912
Fabricació de tancaments metàl·lics 1.476 1.859 904
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 2.253 279 685
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.467 1.983 2.307
Tractament i revestiment de metalls 238 36.524 43.628
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 1.120 1.022 1.353
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 1.587 1.785 1.116
Fabricació d'altres productes metàl·lics 4.517 5.107 2.712
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 28.735 38.460 177.736
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 5.522 4.158 13.391
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 8.809 17.842 8.562
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 6.981 5.701 145.106
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 1.901 3.965 2.020
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 5.523 6.794 8.657
Fabricació de maquinària i equips ncaa 23.625 33.560 29.568
Fabricació de maquinària d'ús general 7.747 8.308 2.229
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 4.281 7.557 9.007
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 1.308 2.114 2.290
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 10.288 15.580 16.042
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 292.928 210.321 297.377
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 262.408 179.495 214.899
Fabricació de components per a vehicles de motor 30.519 30.826 82.478
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 3.653 3.476 3.601
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 11.624 34.995 13.922
Fabricació de mobles 1.242 1.313 5.726
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 1.910 2.184 2.882
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 7.261 30.753 4.758
Altres indústries manufactureres diverses 1.211 745 555
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.645 2.876 3.418
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 110.668 69.436 56.448
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 67.779 93.768 83.033
Captació, potabilització i distribució d'aigua 56.919 73.380 74.610
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 10.860 20.389 8.423
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte