Saltar al contingut principal
Despeses en serveis exteriors Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 20.303.552 19.963.271 20.888.581
Indústries extractives i refinació del petroli 559.427 511.670 550.498
Indústries de productes alimentaris 3.068.178 3.171.124 3.240.511
Indústries càrnies 798.587 921.706 1.018.982
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 362.654 332.230 332.088
Fabricació de productes lactis 189.701 192.847 187.913
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 402.812 436.985 446.706
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 526.858 512.886 470.131
Fabricació d'altres productes alimentaris 432.796 410.262 428.756
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 354.770 364.209 355.933
Fabricació de begudes i indústria del tabac 698.143 673.890 748.484
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 457.673 436.129 478.723
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 240.471 237.761 269.761
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 750.820 750.994 776.542
Preparació i filatura de fibres tèxtils 84.881 79.877 83.012
Fabricació de teixits tèxtils 60.069 68.573 71.402
Acabament de tèxtils 79.909 88.524 90.438
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 104.725 105.096 117.468
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 139.041 142.507 144.946
Confecció de peces de vestir 225.193 209.528 208.777
Indústria del cuir i del calçat 57.003 56.888 60.499
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 129.424 122.837 132.735
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 44.608 44.348 50.008
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 84.816 78.489 82.727
Indústria del paper i de les arts gràfiques 1.017.209 965.139 995.240
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 230.869 224.945 244.320
Fabricació d'articles de paper i de cartó 480.570 442.079 455.517
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 305.770 298.115 295.404
Indústries químiques 3.523.349 3.447.853 3.526.328
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 2.004.951 1.947.733 2.034.298
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 179.972 195.268 207.671
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 989.150 991.357 954.550
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 349.276 313.495 329.809
Fabricació de productes farmacèutics 1.578.513 1.552.487 1.510.449
Fabricació de productes farmacèutics de base 298.567 322.130 316.797
Fabricació de preparats farmacèutics 1.279.946 1.230.357 1.193.652
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 860.112 788.341 833.636
Fabricació de productes de cautxú 72.873 68.061 65.160
Fabricació de productes de matèries plàstiques 787.240 720.281 768.476
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 534.085 566.185 600.932
Fabricació de vidre i productes de vidre 144.879 134.185 141.064
Fabricació de productes ceràmics 108.781 121.160 127.411
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 224.021 233.201 264.097
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 56.404 77.639 68.360
Metal·lúrgia 438.901 405.965 435.593
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 261.051 233.900 257.333
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 177.849 172.065 178.260
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 933.593 990.797 1.123.909
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 113.339 128.128 124.732
Fabricació de tancaments metàl·lics 118.259 127.359 135.594
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 35.876 43.000 36.383
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 170.791 201.397 240.377
Tractament i revestiment de metalls 79.773 89.387 144.483
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 122.618 112.825 144.780
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 65.538 72.105 71.813
Fabricació d'altres productes metàl·lics 227.399 216.596 225.748
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 663.440 689.820 676.751
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 72.049 78.351 82.990
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 120.724 146.962 145.980
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 213.181 196.386 169.828
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 79.851 89.259 82.905
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 177.636 178.861 195.047
Fabricació de maquinària i equips ncaa 659.289 688.927 727.403
Fabricació de maquinària d'ús general 115.836 105.220 101.272
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 232.737 260.815 276.630
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 71.605 75.716 74.900
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 239.110 247.177 274.601
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.392.427 2.127.390 2.420.000
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.559.558 1.388.870 1.614.449
Fabricació de components per a vehicles de motor 832.869 738.520 805.551
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 91.758 93.684 106.543
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 387.431 393.584 372.901
Fabricació de mobles 130.579 137.555 136.655
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 58.622 57.977 52.363
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 113.851 126.113 107.868
Altres indústries manufactureres diverses 84.379 71.939 76.015
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 236.204 238.161 257.101
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 990.527 985.124 986.297
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 790.722 799.297 866.728
Captació, potabilització i distribució d'aigua 292.582 286.504 331.951
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 498.141 512.793 534.777
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte