Saltar al contingut principal
Productivitat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 68.234 68.160 68.057
Indústries extractives i refinació del petroli 226.480 180.200 196.114
Indústries de productes alimentaris 53.608 50.229 49.190
Indústries càrnies 43.392 40.362 39.814
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 63.334 58.063 57.822
Fabricació de productes lactis 61.829 58.223 61.129
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 42.187 39.057 39.852
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 78.286 72.180 67.378
Fabricació d'altres productes alimentaris 60.526 53.182 53.708
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 101.467 112.160 104.410
Fabricació de begudes i indústria del tabac 71.407 70.450 73.387
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 65.047 62.579 68.074
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 87.456 93.791 87.536
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 41.414 42.105 40.621
Preparació i filatura de fibres tèxtils 46.561 45.264 50.937
Fabricació de teixits tèxtils 45.136 51.792 52.418
Acabament de tèxtils 39.969 38.080 38.912
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 36.178 35.629 38.272
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 55.677 54.993 53.050
Confecció de peces de vestir 35.322 37.999 32.476
Indústria del cuir i del calçat 48.745 44.825 41.798
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 35.495 32.355 35.766
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 30.306 29.533 33.810
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 41.161 35.045 37.567
Indústria del paper i de les arts gràfiques 50.744 52.997 53.346
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 78.005 81.259 84.353
Fabricació d'articles de paper i de cartó 58.046 62.852 64.849
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 40.813 41.026 39.294
Indústries químiques 107.465 111.709 112.971
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 151.287 156.898 163.861
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 66.911 67.096 66.324
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 85.609 85.537 84.086
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 89.040 94.783 93.231
Fabricació de productes farmacèutics 112.720 113.316 108.591
Fabricació de productes farmacèutics de base 102.232 98.850 99.818
Fabricació de preparats farmacèutics 115.665 117.626 111.290
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 65.290 63.076 63.332
Fabricació de productes de cautxú 56.915 55.446 59.409
Fabricació de productes de matèries plàstiques 66.162 63.894 63.750
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 62.795 62.637 64.004
Fabricació de vidre i productes de vidre 61.767 61.956 66.552
Fabricació de productes ceràmics 72.972 69.688 67.975
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 67.572 68.985 68.375
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 44.493 46.644 47.226
Metal·lúrgia 75.945 80.575 78.194
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 88.838 92.839 91.930
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 65.714 71.165 67.214
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 47.994 47.560 48.507
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 44.854 45.869 44.178
Fabricació de tancaments metàl·lics 37.560 37.664 37.825
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 48.305 43.271 44.451
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 56.197 58.077 60.732
Tractament i revestiment de metalls 47.525 39.043 44.997
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 45.774 48.451 50.918
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 50.630 47.223 47.238
Fabricació d'altres productes metàl·lics 55.157 55.390 53.942
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 58.665 58.523 62.493
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 49.062 49.829 52.967
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 59.630 62.005 62.969
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 60.936 52.611 64.468
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 56.291 64.802 60.304
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 62.936 66.861 68.271
Fabricació de maquinària i equips ncaa 57.628 56.396 59.390
Fabricació de maquinària d'ús general 56.598 51.346 55.467
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 55.749 58.333 59.886
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 54.317 52.508 59.555
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 60.978 58.020 60.255
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 73.634 82.823 87.505
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 89.222 100.712 113.858
Fabricació de components per a vehicles de motor 60.513 67.665 66.127
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 56.765 52.401 63.942
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 41.594 40.264 41.384
Fabricació de mobles 33.544 35.835 35.692
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 47.000 45.500 45.713
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 51.506 47.357 49.069
Altres indústries manufactureres diverses 41.740 35.074 38.823
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 44.080 45.002 47.445
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 459.129 444.525 422.935
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 57.154 59.957 58.741
Captació, potabilització i distribució d'aigua 101.203 96.404 103.386
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 47.785 51.557 48.847
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte