Saltar al contingut principal
Impostos sobre la producció i els productes Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 778.586 761.482 816.114
Indústries extractives i refinació del petroli 29.729 28.475 28.799
Indústries de productes alimentaris 54.537 59.727 54.194
Indústries càrnies 22.554 28.369 23.070
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 7.516 6.500 6.696
Fabricació de productes lactis 3.824 3.037 4.488
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 6.254 5.760 6.054
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 4.692 5.141 4.626
Fabricació d'altres productes alimentaris 4.665 5.445 5.147
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 5.032 5.477 4.113
Fabricació de begudes i indústria del tabac 23.144 19.146 18.494
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 15.933 12.276 12.487
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 7.211 6.870 6.007
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 13.686 14.558 16.750
Preparació i filatura de fibres tèxtils 1.626 1.484 1.466
Fabricació de teixits tèxtils 1.727 1.974 2.406
Acabament de tèxtils 1.612 2.164 1.805
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 1.588 1.451 1.771
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 1.861 2.039 3.257
Confecció de peces de vestir 3.310 3.666 4.036
Indústria del cuir i del calçat 1.963 1.780 2.010
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 2.241 2.591 2.474
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 987 1.307 1.102
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 1.254 1.285 1.372
Indústria del paper i de les arts gràfiques 22.301 21.441 21.653
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 4.944 4.739 4.928
Fabricació d'articles de paper i de cartó 9.269 9.036 9.747
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 8.087 7.666 6.978
Indústries químiques 67.482 65.988 67.321
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 41.384 41.642 42.979
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 7.017 6.374 6.124
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 12.912 13.331 13.432
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 6.169 4.641 4.786
Fabricació de productes farmacèutics 25.267 25.331 27.763
Fabricació de productes farmacèutics de base 8.246 8.348 8.956
Fabricació de preparats farmacèutics 17.021 16.983 18.807
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 18.246 16.000 17.342
Fabricació de productes de cautxú 1.033 1.148 1.036
Fabricació de productes de matèries plàstiques 17.214 14.852 16.306
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 18.064 17.000 19.224
Fabricació de vidre i productes de vidre 3.729 3.090 3.177
Fabricació de productes ceràmics 3.320 3.209 3.404
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 9.187 9.146 10.978
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 1.829 1.555 1.665
Metal·lúrgia 4.866 4.714 4.319
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 2.345 2.390 2.157
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 2.521 2.324 2.162
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 17.403 17.242 19.541
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 1.718 2.096 2.242
Fabricació de tancaments metàl·lics 2.410 2.608 3.494
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 820 884 742
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 3.748 2.866 3.398
Tractament i revestiment de metalls 1.463 1.985 1.763
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 2.211 2.233 2.513
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 1.243 1.208 1.801
Fabricació d'altres productes metàl·lics 3.791 3.362 3.589
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 13.339 10.351 9.340
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 1.595 1.722 1.549
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 1.176 1.105 1.044
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 4.969 2.496 2.436
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 1.071 1.108 765
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 4.527 3.920 3.546
Fabricació de maquinària i equips ncaa 10.983 9.855 9.663
Fabricació de maquinària d'ús general 1.923 1.601 1.631
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 3.225 2.890 3.137
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 1.214 1.397 1.152
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 4.621 3.966 3.743
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 21.698 27.033 24.401
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 14.709 19.860 16.428
Fabricació de components per a vehicles de motor 6.989 7.172 7.973
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 1.426 770 1.263
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 6.115 7.354 6.011
Fabricació de mobles 2.281 2.349 1.923
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 1.756 1.222 925
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 1.176 2.638 1.516
Altres indústries manufactureres diverses 902 1.144 1.648
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 4.464 3.546 5.180
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 384.768 360.599 400.416
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 38.828 49.760 61.966
Captació, potabilització i distribució d'aigua 18.785 21.564 36.903
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 20.043 28.196 25.064
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte