Saltar al contingut principal
Valor afegit brut a cost de factors Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 30.261.420 31.362.123 31.929.918
Indústries extractives i refinació del petroli 752.627 658.727 672.992
Indústries de productes alimentaris 3.784.739 3.784.264 3.858.337
Indústries càrnies 1.360.512 1.364.903 1.409.439
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 375.363 377.439 374.715
Fabricació de productes lactis 209.234 199.946 207.308
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 491.277 488.225 542.432
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 521.613 531.046 497.722
Fabricació d'altres productes alimentaris 521.953 444.644 470.027
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 304.787 378.060 356.696
Fabricació de begudes i indústria del tabac 657.086 658.208 704.063
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 428.683 437.237 474.831
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 228.403 220.970 229.232
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 1.231.650 1.306.211 1.281.602
Preparació i filatura de fibres tèxtils 115.271 124.084 129.833
Fabricació de teixits tèxtils 106.549 119.643 122.625
Acabament de tèxtils 114.906 127.409 136.946
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 153.561 157.347 177.631
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 204.670 212.965 216.965
Confecció de peces de vestir 397.411 433.603 364.941
Indústria del cuir i del calçat 139.282 131.158 132.660
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 246.343 236.265 289.825
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 109.786 105.236 131.379
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 136.557 131.029 158.446
Indústria del paper i de les arts gràfiques 1.460.888 1.529.272 1.519.151
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 245.229 253.281 253.934
Fabricació d'articles de paper i de cartó 569.216 633.625 671.227
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 646.444 642.366 593.990
Indústries químiques 3.621.425 3.916.607 3.957.066
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 1.816.239 2.069.686 2.132.284
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 257.575 274.610 287.503
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 1.027.972 1.041.819 1.020.817
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 519.639 530.491 516.462
Fabricació de productes farmacèutics 2.331.533 2.468.472 2.359.785
Fabricació de productes farmacèutics de base 463.583 494.252 510.371
Fabricació de preparats farmacèutics 1.867.950 1.974.220 1.849.415
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1.427.039 1.386.489 1.411.227
Fabricació de productes de cautxú 117.241 117.921 127.257
Fabricació de productes de matèries plàstiques 1.309.798 1.268.568 1.283.970
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 630.040 673.617 681.290
Fabricació de vidre i productes de vidre 195.275 205.457 214.056
Fabricació de productes ceràmics 137.072 141.065 134.504
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 221.106 230.247 243.694
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 76.586 96.849 89.036
Metal·lúrgia 458.920 501.712 504.945
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 237.505 250.979 263.736
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 221.415 250.733 241.209
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 2.265.200 2.334.981 2.569.212
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 200.893 243.026 268.626
Fabricació de tancaments metàl·lics 329.700 321.921 365.422
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 95.447 93.839 93.062
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 371.707 439.166 475.494
Tractament i revestiment de metalls 186.968 202.399 253.181
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 404.598 404.814 475.084
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 199.682 195.390 194.304
Fabricació d'altres productes metàl·lics 476.205 434.425 444.040
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 1.238.444 1.284.127 1.397.109
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 174.699 201.537 219.935
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 262.032 278.147 284.210
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 367.458 322.846 370.414
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 120.068 151.899 150.095
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 314.187 329.698 372.456
Fabricació de maquinària i equips ncaa 1.402.052 1.423.420 1.532.943
Fabricació de maquinària d'ús general 226.814 191.692 194.557
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 477.521 497.178 522.468
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 156.296 178.470 197.373
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 541.421 556.079 618.545
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.764.483 3.133.038 3.416.748
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.530.893 1.747.443 1.991.157
Fabricació de components per a vehicles de motor 1.233.590 1.385.594 1.425.591
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 159.392 160.341 184.748
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 765.795 749.646 735.707
Fabricació de mobles 261.077 270.743 257.454
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 122.387 123.730 116.359
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 250.051 241.053 242.204
Altres indústries manufactureres diverses 132.280 114.120 119.690
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 647.696 685.500 708.688
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 2.662.010 2.549.952 2.245.247
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 1.754.060 1.921.276 1.899.234
Captació, potabilització i distribució d'aigua 544.751 578.583 606.404
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.209.309 1.342.692 1.292.829
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte