Saltar al contingut principal
Resta de despeses d'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 2.450.390 1.764.478 2.086.394
Indústries extractives i refinació del petroli -9.202 106.669 83.923
Indústries de productes alimentaris 241.384 62.509 144.497
Indústries càrnies 145.264 33.937 53.993
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 26.070 12.244 14.374
Fabricació de productes lactis 11.632 8.098 25.241
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 14.051 -3.597 30.102
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1.515 251 4.656
Fabricació d'altres productes alimentaris 29.583 2.259 15.090
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 13.269 9.317 1.042
Fabricació de begudes i indústria del tabac 52.164 34.357 21.645
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 38.222 21.000 15.449
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 13.943 13.357 6.196
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 43.101 36.288 24.590
Preparació i filatura de fibres tèxtils 3.954 2.507 2.446
Fabricació de teixits tèxtils 6.892 990 -2.212
Acabament de tèxtils 1.781 3.382 2.850
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 9.826 3.995 4.174
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 377 2.659 888
Confecció de peces de vestir 14.163 16.162 10.351
Indústria del cuir i del calçat 6.109 6.592 6.094
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 14.213 3.674 6.859
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 5.328 6.474 4.488
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 8.885 -2.800 2.370
Indústria del paper i de les arts gràfiques 70.083 50.890 42.618
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 16.399 4.100 2.616
Fabricació d'articles de paper i de cartó 22.463 21.905 14.004
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 31.220 24.885 25.998
Indústries químiques 303.940 112.429 121.459
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 233.389 71.390 88.981
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 10.687 7.885 14.460
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 39.001 19.090 22.602
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 20.863 14.063 -4.584
Fabricació de productes farmacèutics 142.663 43.867 93.613
Fabricació de productes farmacèutics de base 14.409 -1.983 6.633
Fabricació de preparats farmacèutics 128.254 45.851 86.981
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 47.670 36.425 36.053
Fabricació de productes de cautxú 1.679 -3.064 1.744
Fabricació de productes de matèries plàstiques 45.991 39.489 34.309
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 60.370 100.330 88.591
Fabricació de vidre i productes de vidre 8.350 10.373 10.255
Fabricació de productes ceràmics 2.717 667 3.998
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 44.822 84.088 74.593
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 4.480 5.203 -255
Metal·lúrgia 43.186 6.475 7.713
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 36.760 3.527 2.652
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 6.427 2.948 5.061
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 81.091 21.516 58.137
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 4.526 1.511 6.386
Fabricació de tancaments metàl·lics 9.149 8.867 15.441
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 5.130 4.093 641
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 9.059 4.823 8.560
Tractament i revestiment de metalls 11.274 5.216 10.045
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 8.577 5.988 7.554
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 7.422 832 3.818
Fabricació d'altres productes metàl·lics 25.955 -9.814 5.692
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 58.962 74.687 37.375
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum -317 3.355 2.705
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 7.645 9.106 3.690
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 41.697 33.760 9.859
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 4.473 5.522 4.396
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 5.464 22.944 16.725
Fabricació de maquinària i equips ncaa 53.495 38.221 29.074
Fabricació de maquinària d'ús general 6.896 7.138 4.423
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 19.102 9.541 7.339
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 4.953 4.445 6.112
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 22.543 17.097 11.201
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 356.692 306.939 486.036
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 274.072 190.462 375.706
Fabricació de components per a vehicles de motor 82.621 116.477 110.330
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 6.114 15.131 13.604
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 43.526 29.945 16.719
Fabricació de mobles 8.354 3.286 4.516
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 11.733 5.408 3.560
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 18.631 18.604 5.263
Altres indústries manufactureres diverses 4.808 2.647 3.380
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 47.613 19.323 36.050
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 670.437 520.216 591.489
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 122.888 144.588 146.350
Captació, potabilització i distribució d'aigua 57.616 57.796 64.843
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 65.272 86.792 81.506
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte