Saltar al contingut principal
Vendes a la resta de la Unió Europea Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 31.350.840 31.484.911 34.043.416
Indústries extractives i refinació del petroli 263.024 183.483 209.752
Indústries de productes alimentaris 4.009.849 3.845.204 4.354.958
Indústries càrnies 1.678.101 1.656.576 2.066.662
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 986.862 888.936 815.148
Fabricació de productes lactis 53.593 66.339 70.937
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 157.136 155.590 154.814
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 554.243 461.518 424.329
Fabricació d'altres productes alimentaris 288.404 292.331 281.607
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 291.510 323.915 541.462
Fabricació de begudes i indústria del tabac 331.460 357.983 351.078
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 268.309 301.281 263.232
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 63.151 56.701 87.847
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 1.271.763 1.383.934 1.479.499
Preparació i filatura de fibres tèxtils 178.391 186.733 219.288
Fabricació de teixits tèxtils 112.650 166.831 178.768
Acabament de tèxtils 27.787 48.127 51.061
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 167.287 178.546 194.340
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 312.961 324.438 285.666
Confecció de peces de vestir 199.725 191.077 221.501
Indústria del cuir i del calçat 272.962 288.183 328.875
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 132.350 133.379 142.393
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 51.124 52.722 51.923
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 81.226 80.657 90.470
Indústria del paper i de les arts gràfiques 1.015.878 994.213 1.038.169
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 376.905 360.364 387.188
Fabricació d'articles de paper i de cartó 342.111 369.110 394.390
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 296.862 264.738 256.591
Indústries químiques 4.506.023 4.299.427 4.570.349
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 2.769.994 2.735.426 2.985.282
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 251.037 275.876 305.851
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 923.622 792.067 816.023
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 561.370 496.059 463.194
Fabricació de productes farmacèutics 2.080.380 2.132.827 2.127.842
Fabricació de productes farmacèutics de base 744.735 810.435 790.025
Fabricació de preparats farmacèutics 1.335.645 1.322.392 1.337.817
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1.448.081 1.365.784 1.492.085
Fabricació de productes de cautxú 174.275 157.946 157.152
Fabricació de productes de matèries plàstiques 1.273.806 1.207.838 1.334.933
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 408.167 414.359 424.046
Fabricació de vidre i productes de vidre 131.356 145.717 147.555
Fabricació de productes ceràmics 112.412 114.936 119.851
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 95.204 79.771 91.487
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 69.195 73.935 65.153
Metal·lúrgia 1.165.387 1.119.458 1.486.282
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 468.359 499.660 561.859
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 697.028 619.798 924.423
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 1.387.236 1.542.654 1.662.252
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 111.762 127.351 159.243
Fabricació de tancaments metàl·lics 117.904 109.913 106.966
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 56.477 82.881 47.393
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 396.971 460.726 557.872
Tractament i revestiment de metalls 56.935 65.823 167.725
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 156.750 160.637 134.073
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 93.380 99.288 92.375
Fabricació d'altres productes metàl·lics 397.057 436.034 396.604
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 1.149.035 1.261.718 1.357.722
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 90.307 141.157 207.755
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 141.008 168.378 223.602
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 373.075 340.951 289.406
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 129.999 221.419 190.926
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 414.647 389.813 446.032
Fabricació de maquinària i equips ncaa 1.030.872 1.049.854 1.215.539
Fabricació de maquinària d'ús general 219.899 181.421 197.237
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 351.693 354.047 446.850
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 124.231 136.669 149.349
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 335.049 377.717 422.103
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 9.818.882 10.009.835 10.620.248
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 7.207.532 7.360.492 7.872.188
Fabricació de components per a vehicles de motor 2.611.351 2.649.342 2.748.060
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 174.961 219.152 239.046
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 404.776 412.761 394.886
Fabricació de mobles 102.585 102.222 111.510
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 79.880 84.023 69.859
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 141.333 157.999 115.672
Altres indústries manufactureres diverses 80.978 68.517 97.845
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 147.387 157.047 141.905
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 511.976 505.382 610.556
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 93.351 96.457 124.806
Captació, potabilització i distribució d'aigua 11.216 10.807 27.311
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 82.136 85.650 97.496
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte