Saltar al contingut principal
Taxa bruta d'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 9,4 10,1 9,6
Indústries extractives i refinació del petroli 10,2 10,2 8,8
Indústries de productes alimentaris 6,5 6,1 5,6
Indústries càrnies 6,5 5,4 5,1
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 4,2 5,0 4,6
Fabricació de productes lactis 6,7 5,8 5,7
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 10,9 9,1 9,7
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 8,2 7,9 6,5
Fabricació d'altres productes alimentaris 7,5 6,3 6,2
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 5,3 6,0 4,7
Fabricació de begudes i indústria del tabac 8,3 8,5 9,5
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 7,7 7,6 9,7
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 9,4 10,3 9,1
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 8,4 9,5 8,2
Preparació i filatura de fibres tèxtils 8,8 9,4 11,7
Fabricació de teixits tèxtils 7,1 8,7 8,2
Acabament de tèxtils 9,5 8,8 7,3
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 6,7 7,8 7,6
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 9,8 10,0 9,3
Confecció de peces de vestir 8,2 11,1 8,0
Indústria del cuir i del calçat 8,7 7,4 5,2
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 9,6 7,5 9,3
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 9,8 7,9 10,0
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 9,4 7,2 8,7
Indústria del paper i de les arts gràfiques 8,5 9,6 9,3
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 9,2 9,6 9,5
Fabricació d'articles de paper i de cartó 7,4 9,9 9,8
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 9,8 9,1 8,1
Indústries químiques 10,4 12,2 11,9
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 10,7 13,0 12,7
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 6,4 6,5 4,6
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 11,2 11,8 12,5
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 9,6 12,0 11,4
Fabricació de productes farmacèutics 16,1 17,0 16,9
Fabricació de productes farmacèutics de base 14,0 13,3 14,1
Fabricació de preparats farmacèutics 16,7 18,2 17,8
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 11,5 11,6 10,9
Fabricació de productes de cautxú 11,4 10,9 11,6
Fabricació de productes de matèries plàstiques 11,5 11,7 10,9
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 10,3 10,2 9,8
Fabricació de vidre i productes de vidre 10,9 12,3 13,4
Fabricació de productes ceràmics 12,9 11,1 8,9
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 9,1 9,3 8,7
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 7,5 6,8 7,0
Metal·lúrgia 5,8 7,2 5,4
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 7,8 9,3 7,9
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 4,3 5,7 3,7
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 9,4 8,6 8,0
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 6,5 6,9 5,8
Fabricació de tancaments metàl·lics 11,0 12,1 10,3
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 8,1 4,1 4,9
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 7,3 7,2 6,9
Tractament i revestiment de metalls 13,5 0,2 2,9
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 10,8 13,2 13,2
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 12,1 10,5 10,4
Fabricació d'altres productes metàl·lics 9,4 9,4 7,9
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 6,6 6,2 8,2
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 7,9 7,6 9,4
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 11,6 11,5 11,7
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 5,3 0,4 6,6
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 8,5 10,1 9,0
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 4,6 6,8 7,0
Fabricació de maquinària i equips ncaa 8,7 8,0 8,6
Fabricació de maquinària d'ús general 8,3 6,8 7,6
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 8,2 8,9 9,0
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 9,2 9,8 12,7
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 9,2 7,2 7,6
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 5,4 7,4 8,6
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 5,8 7,6 9,0
Fabricació de components per a vehicles de motor 4,6 7,1 8,0
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 9,2 7,1 9,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 12,2 10,8 10,5
Fabricació de mobles 9,6 10,0 8,8
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 11,8 12,5 12,5
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 18,3 13,0 15,5
Altres indústries manufactureres diverses 8,9 7,0 4,8
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 7,3 8,7 9,1
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 14,6 16,0 13,0
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 16,6 18,3 17,9
Captació, potabilització i distribució d'aigua 24,7 25,1 26,5
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 12,6 15,1 13,6
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte