Saltar al contingut principal
Vendes a Espanya Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 87.464.104 84.993.848 90.340.111
Indústries extractives i refinació del petroli 5.006.651 3.999.336 5.150.358
Indústries de productes alimentaris 17.375.609 17.668.386 18.574.495
Indústries càrnies 5.713.292 6.013.219 6.328.433
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 2.712.825 2.330.945 2.434.772
Fabricació de productes lactis 838.402 805.134 820.643
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 1.388.748 1.474.704 1.570.096
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1.556.491 1.708.834 1.614.599
Fabricació d'altres productes alimentaris 2.314.156 2.132.669 2.289.494
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2.851.695 3.202.882 3.516.458
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.444.165 2.383.221 2.402.262
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1.533.425 1.499.808 1.496.414
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 910.740 883.412 905.849
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.960.862 2.894.226 2.745.108
Preparació i filatura de fibres tèxtils 227.715 209.040 171.814
Fabricació de teixits tèxtils 261.114 246.608 280.181
Acabament de tèxtils 249.121 286.086 319.004
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 398.682 381.454 416.784
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 354.143 344.724 399.869
Confecció de peces de vestir 1.269.944 1.290.689 1.009.044
Indústria del cuir i del calçat 200.144 135.625 148.411
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 624.354 616.363 720.252
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 225.008 243.936 309.761
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 399.346 372.427 410.491
Indústria del paper i de les arts gràfiques 4.007.893 3.944.305 4.079.204
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 485.736 464.337 473.581
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.148.554 2.083.400 2.294.591
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.373.603 1.396.568 1.311.032
Indústries químiques 9.778.286 9.456.909 9.694.353
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 5.887.123 5.582.321 6.271.045
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 673.595 697.027 711.163
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 2.043.445 2.060.912 1.650.593
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 1.174.124 1.116.650 1.061.554
Fabricació de productes farmacèutics 3.427.341 3.438.426 3.089.559
Fabricació de productes farmacèutics de base 297.976 334.252 308.508
Fabricació de preparats farmacèutics 3.129.365 3.104.174 2.781.051
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 3.172.592 2.929.714 3.000.850
Fabricació de productes de cautxú 139.241 147.355 151.705
Fabricació de productes de matèries plàstiques 3.033.351 2.782.359 2.849.145
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 1.524.252 1.673.082 1.786.689
Fabricació de vidre i productes de vidre 481.882 456.987 477.033
Fabricació de productes ceràmics 274.589 339.136 356.710
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 589.957 638.315 735.934
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 177.824 238.643 217.012
Metal·lúrgia 1.897.728 1.848.695 2.269.423
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 787.725 726.525 911.179
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 1.110.003 1.122.170 1.358.244
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.113.045 5.090.266 6.054.083
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 433.360 529.417 595.826
Fabricació de tancaments metàl·lics 769.511 703.312 833.991
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 157.668 194.250 198.659
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.144.670 1.311.827 1.524.594
Tractament i revestiment de metalls 375.118 380.585 506.966
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 732.439 635.915 849.268
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 349.506 351.441 330.882
Fabricació d'altres productes metàl·lics 1.150.773 983.518 1.213.897
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 2.599.063 2.600.971 2.692.151
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 361.579 380.020 368.137
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 360.697 345.826 367.252
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 703.564 695.802 686.058
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 266.007 287.672 329.953
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 907.216 891.651 940.751
Fabricació de maquinària i equips ncaa 2.327.013 2.375.720 2.489.065
Fabricació de maquinària d'ús general 415.613 301.834 328.847
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 1.014.208 1.066.094 1.104.797
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 244.768 271.801 276.783
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 652.424 735.991 778.637
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 5.095.920 4.784.141 5.343.535
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.745.407 1.843.132 2.137.475
Fabricació de components per a vehicles de motor 3.350.513 2.941.009 3.206.060
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 248.877 216.307 280.147
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.368.681 1.351.696 1.317.501
Fabricació de mobles 568.620 570.183 526.302
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 223.844 214.235 229.784
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 315.094 322.004 310.793
Altres indústries manufactureres diverses 261.123 245.274 250.623
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.274.556 1.389.524 1.451.765
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 13.706.265 12.522.007 13.438.243
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.510.951 3.810.554 3.761.067
Captació, potabilització i distribució d'aigua 1.169.598 1.231.420 1.237.825
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.341.354 2.579.134 2.523.242
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte