Saltar al contingut principal
Persones ocupades Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 443.493 460.124 469.163
Indústries extractives i refinació del petroli 3.323 3.656 3.432
Indústries de productes alimentaris 70.600 75.340 78.438
Indústries càrnies 31.354 33.816 35.400
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 5.927 6.501 6.480
Fabricació de productes lactis 3.384 3.434 3.391
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 11.645 12.500 13.611
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 6.663 7.357 7.387
Fabricació d'altres productes alimentaris 8.624 8.361 8.752
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 3.004 3.371 3.416
Fabricació de begudes i indústria del tabac 9.202 9.343 9.594
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 6.590 6.987 6.975
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 2.612 2.356 2.619
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 29.740 31.023 31.550
Preparació i filatura de fibres tèxtils 2.476 2.741 2.549
Fabricació de teixits tèxtils 2.361 2.310 2.339
Acabament de tèxtils 2.875 3.346 3.519
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 4.245 4.416 4.641
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 3.676 3.873 4.090
Confecció de peces de vestir 11.251 11.411 11.237
Indústria del cuir i del calçat 2.857 2.926 3.174
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 6.940 7.302 8.103
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 3.623 3.563 3.886
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 3.318 3.739 4.218
Indústria del paper i de les arts gràfiques 28.789 28.856 28.478
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 3.144 3.117 3.010
Fabricació d'articles de paper i de cartó 9.806 10.081 10.351
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.839 15.657 15.117
Indústries químiques 33.699 35.061 35.027
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 12.005 13.191 13.013
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 3.850 4.093 4.335
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 12.008 12.180 12.140
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 5.836 5.597 5.540
Fabricació de productes farmacèutics 20.684 21.784 21.731
Fabricació de productes farmacèutics de base 4.535 5.000 5.113
Fabricació de preparats farmacèutics 16.150 16.784 16.618
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.857 21.981 22.283
Fabricació de productes de cautxú 2.060 2.127 2.142
Fabricació de productes de matèries plàstiques 19.797 19.854 20.141
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 10.033 10.754 10.645
Fabricació de vidre i productes de vidre 3.161 3.316 3.216
Fabricació de productes ceràmics 1.878 2.024 1.979
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 3.272 3.338 3.564
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 1.721 2.076 1.885
Metal·lúrgia 6.043 6.227 6.458
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 2.673 2.703 2.869
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 3.369 3.523 3.589
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 47.198 49.096 52.966
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 4.479 5.298 6.081
Fabricació de tancaments metàl·lics 8.778 8.547 9.661
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 1.976 2.169 2.094
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 6.614 7.562 7.829
Tractament i revestiment de metalls 3.934 5.184 5.627
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 8.839 8.355 9.330
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 3.944 4.138 4.113
Fabricació d'altres productes metàl·lics 8.634 7.843 8.232
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 21.110 21.942 22.356
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 3.561 4.045 4.152
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 4.394 4.486 4.514
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 6.030 6.136 5.746
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 2.133 2.344 2.489
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 4.992 4.931 5.456
Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.329 25.240 25.812
Fabricació de maquinària d'ús general 4.007 3.733 3.508
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 8.565 8.523 8.724
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 2.877 3.399 3.314
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 8.879 9.584 10.265
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.544 37.828 39.046
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 17.158 17.351 17.488
Fabricació de components per a vehicles de motor 20.386 20.477 21.558
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 2.808 3.060 2.889
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 18.411 18.618 17.778
Fabricació de mobles 7.783 7.555 7.213
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 2.604 2.719 2.545
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 4.855 5.090 4.936
Altres indústries manufactureres diverses 3.169 3.254 3.083
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 14.694 15.233 14.937
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 5.798 5.736 5.309
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 30.690 32.044 32.332
Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.383 6.002 5.865
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 25.307 26.043 26.467
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte