Saltar al contingut principal
Hores treballades pel personal assalariat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 733.732 742.656 758.799
Indústries extractives i refinació del petroli 5.465 5.792 5.543
Indústries de productes alimentaris 122.359 126.458 131.574
Indústries càrnies 55.688 57.776 60.588
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 10.094 10.923 10.921
Fabricació de productes lactis 5.743 5.728 5.655
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 19.341 20.253 21.610
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 11.424 12.596 12.697
Fabricació d'altres productes alimentaris 14.776 13.473 14.317
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 5.293 5.710 5.786
Fabricació de begudes i indústria del tabac 15.540 14.978 15.505
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 10.951 10.877 10.964
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 4.588 4.101 4.541
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 47.255 48.297 49.859
Preparació i filatura de fibres tèxtils 4.340 4.709 4.415
Fabricació de teixits tèxtils 4.003 3.883 3.942
Acabament de tèxtils 4.912 5.503 5.909
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 6.712 6.694 7.053
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 6.255 6.560 6.970
Confecció de peces de vestir 16.419 15.919 16.071
Indústria del cuir i del calçat 4.614 5.029 5.499
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 9.779 10.469 11.400
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 4.721 4.670 5.048
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 5.058 5.799 6.352
Indústria del paper i de les arts gràfiques 46.420 46.040 45.323
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 5.292 5.274 5.096
Fabricació d'articles de paper i de cartó 16.832 16.798 17.382
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 24.297 23.968 22.844
Indústries químiques 56.972 59.200 59.455
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 20.358 22.418 22.178
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 6.526 6.967 7.477
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 20.022 20.450 20.445
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 10.065 9.365 9.355
Fabricació de productes farmacèutics 36.590 37.114 36.635
Fabricació de productes farmacèutics de base 7.926 8.537 8.608
Fabricació de preparats farmacèutics 28.663 28.577 28.027
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 37.200 36.173 36.675
Fabricació de productes de cautxú 3.471 3.441 3.539
Fabricació de productes de matèries plàstiques 33.729 32.733 33.136
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 16.076 17.505 17.284
Fabricació de vidre i productes de vidre 5.167 5.460 5.330
Fabricació de productes ceràmics 2.928 3.317 3.181
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 5.564 5.568 5.973
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 2.417 3.160 2.800
Metal·lúrgia 10.174 9.984 10.483
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 4.558 4.366 4.624
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 5.616 5.618 5.859
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 75.505 76.857 82.963
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 7.390 8.411 9.970
Fabricació de tancaments metàl·lics 12.668 11.861 13.406
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 3.141 3.559 3.393
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 11.431 12.717 13.179
Tractament i revestiment de metalls 6.514 8.464 9.234
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 13.839 12.874 14.526
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 6.118 6.274 6.241
Fabricació d'altres productes metàl·lics 14.402 12.698 13.014
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 35.371 36.273 36.974
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 5.717 6.376 6.632
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 7.295 7.349 7.413
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 10.304 10.351 9.618
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 3.557 3.820 3.988
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 8.498 8.377 9.323
Fabricació de maquinària i equips ncaa 41.325 42.273 42.835
Fabricació de maquinària d'ús general 6.687 6.367 5.880
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 14.599 14.220 14.484
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 4.808 5.598 5.465
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 15.231 16.088 17.006
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 63.142 62.837 64.962
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 28.552 28.940 29.237
Fabricació de components per a vehicles de motor 34.590 33.897 35.724
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 4.718 4.758 4.463
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 26.900 26.599 25.974
Fabricació de mobles 11.090 10.755 10.518
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 3.648 3.567 3.280
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 7.152 7.285 7.260
Altres indústries manufactureres diverses 5.010 4.992 4.916
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 22.201 22.616 22.871
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 9.180 8.837 7.988
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 51.562 49.595 50.031
Captació, potabilització i distribució d'aigua 9.104 9.097 9.228
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 42.458 40.498 40.803
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte