Saltar al contingut principal
Ingressos d'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 135.220.273 133.246.675 142.315.149
Indústries extractives i refinació del petroli 5.663.740 4.498.276 5.705.441
Indústries de productes alimentaris 23.238.098 23.605.693 25.143.287
Indústries càrnies 8.055.477 8.488.975 9.277.618
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 4.176.477 3.544.935 3.590.330
Fabricació de productes lactis 925.297 906.074 930.974
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 1.620.343 1.700.966 1.803.258
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 2.388.316 2.434.928 2.287.068
Fabricació d'altres productes alimentaris 2.776.042 2.608.658 2.767.764
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 3.296.146 3.921.159 4.486.275
Fabricació de begudes i indústria del tabac 3.060.442 2.978.895 3.106.759
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 2.047.712 2.007.903 2.052.864
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 1.012.730 970.991 1.053.895
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.765.604 4.789.820 4.767.306
Preparació i filatura de fibres tèxtils 473.462 457.637 447.245
Fabricació de teixits tèxtils 453.950 515.540 560.194
Acabament de tèxtils 288.515 347.800 382.621
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 620.173 622.106 706.769
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 777.479 780.289 804.038
Confecció de peces de vestir 1.614.766 1.595.524 1.336.426
Indústria del cuir i del calçat 537.260 470.923 530.013
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 838.572 791.064 908.211
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 328.146 319.792 384.540
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 510.425 471.272 523.671
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.517.133 5.458.515 5.620.765
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 1.105.437 1.093.292 1.166.587
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.601.418 2.597.379 2.783.618
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.810.278 1.767.844 1.670.561
Indústries químiques 17.606.931 17.227.264 18.029.049
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 10.353.069 10.087.143 11.116.914
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 1.090.915 1.143.347 1.203.278
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 3.953.605 3.925.724 3.651.714
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 2.209.342 2.071.050 2.057.144
Fabricació de productes farmacèutics 6.802.355 6.965.596 6.570.230
Fabricació de productes farmacèutics de base 1.435.211 1.582.952 1.541.560
Fabricació de preparats farmacèutics 5.367.144 5.382.645 5.028.670
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 5.086.141 4.750.590 4.990.251
Fabricació de productes de cautxú 363.635 344.031 362.732
Fabricació de productes de matèries plàstiques 4.722.505 4.406.559 4.627.519
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.225.420 2.423.580 2.527.816
Fabricació de vidre i productes de vidre 671.666 657.766 680.655
Fabricació de productes ceràmics 489.601 572.443 596.777
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 788.421 836.182 927.446
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 275.732 357.190 322.939
Metal·lúrgia 3.647.116 3.358.632 4.148.449
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.533.796 1.420.482 1.655.002
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 2.113.320 1.938.149 2.493.447
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 7.181.211 7.310.533 8.406.415
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 672.028 792.958 873.706
Fabricació de tancaments metàl·lics 933.541 860.766 991.865
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 297.379 345.944 304.012
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.654.154 1.916.545 2.249.030
Tractament i revestiment de metalls 439.462 460.104 712.683
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 970.393 839.704 1.031.081
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 502.232 519.726 489.024
Fabricació d'altres productes metàl·lics 1.712.022 1.574.785 1.755.014
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 4.873.706 5.132.101 5.279.262
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 568.787 608.954 667.050
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 706.892 811.919 832.949
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 1.578.012 1.525.228 1.409.252
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 486.014 601.232 615.718
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 1.534.002 1.584.768 1.754.293
Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.589.927 4.898.716 5.237.753
Fabricació de maquinària d'ús general 836.507 716.623 744.169
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 1.635.009 1.707.649 1.851.439
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 498.383 547.171 574.926
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 1.620.028 1.927.273 2.067.219
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 17.328.453 17.014.329 18.670.058
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 10.839.921 10.951.426 12.132.789
Fabricació de components per a vehicles de motor 6.488.532 6.062.903 6.537.269
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 515.177 541.667 623.963
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 2.073.627 2.086.892 2.054.053
Fabricació de mobles 746.660 762.667 752.237
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 372.760 368.883 363.955
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 569.738 609.856 556.688
Altres indústries manufactureres diverses 384.469 345.486 381.174
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.620.364 1.753.178 1.812.489
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 14.655.172 13.395.965 14.396.073
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.931.085 4.265.369 4.317.517
Captació, potabilització i distribució d'aigua 1.326.384 1.402.044 1.487.409
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.604.700 2.863.325 2.830.108
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte