Saltar al contingut principal
Valor de la producció Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 122.200.940 118.706.220 126.596.920
Indústries extractives i refinació del petroli 4.762.359 3.946.880 4.935.908
Indústries de productes alimentaris 21.356.398 21.564.249 23.077.697
Indústries càrnies 7.610.032 7.993.621 8.577.127
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 3.503.139 2.825.018 2.871.715
Fabricació de productes lactis 880.075 860.118 873.395
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 1.514.239 1.605.232 1.738.030
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 2.178.991 2.234.784 2.109.541
Fabricació d'altres productes alimentaris 2.630.013 2.449.710 2.602.116
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 3.039.911 3.595.766 4.305.774
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.875.900 2.769.410 2.925.487
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1.935.495 1.858.789 1.959.335
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 940.405 910.621 966.152
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.644.127 4.619.266 4.632.046
Preparació i filatura de fibres tèxtils 468.753 440.897 440.514
Fabricació de teixits tèxtils 450.406 502.254 547.342
Acabament de tèxtils 285.658 327.758 378.401
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 593.098 583.330 683.324
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 751.965 753.952 767.180
Confecció de peces de vestir 1.563.951 1.540.687 1.292.027
Indústria del cuir i del calçat 530.296 470.388 523.258
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 805.174 769.769 873.471
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 313.652 313.686 367.215
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 491.522 456.083 506.256
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.161.630 5.128.620 5.294.778
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 1.077.685 1.064.563 1.128.271
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.324.582 2.333.283 2.518.898
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.759.363 1.730.774 1.647.610
Indústries químiques 16.001.004 15.914.795 16.927.772
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 9.419.295 9.262.121 10.349.360
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 978.784 1.080.098 1.137.824
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 3.686.441 3.740.686 3.518.839
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 1.916.484 1.831.890 1.921.749
Fabricació de productes farmacèutics 6.001.749 6.115.139 5.872.977
Fabricació de productes farmacèutics de base 1.459.372 1.544.399 1.504.676
Fabricació de preparats farmacèutics 4.542.378 4.570.740 4.368.301
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 4.769.817 4.490.402 4.781.450
Fabricació de productes de cautxú 327.048 310.755 325.482
Fabricació de productes de matèries plàstiques 4.442.769 4.179.647 4.455.968
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.002.439 2.124.133 2.223.905
Fabricació de vidre i productes de vidre 656.679 640.011 657.978
Fabricació de productes ceràmics 333.279 372.792 377.930
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 747.682 773.970 876.703
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 264.799 337.360 311.294
Metal·lúrgia 3.597.747 3.371.095 4.130.968
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.504.990 1.418.427 1.660.466
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 2.092.757 1.952.668 2.470.501
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.923.714 7.048.638 8.097.397
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 658.902 769.457 847.572
Fabricació de tancaments metàl·lics 892.254 832.744 979.031
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 291.820 347.131 300.409
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.629.220 1.879.770 2.211.758
Tractament i revestiment de metalls 434.780 450.549 655.771
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 972.710 852.489 1.021.493
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 470.069 436.293 411.186
Fabricació d'altres productes metàl·lics 1.573.959 1.480.205 1.670.177
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 4.461.232 4.495.702 4.749.358
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 547.569 597.348 655.649
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 685.917 715.146 758.717
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 1.311.059 1.144.345 1.111.504
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 442.712 560.986 562.677
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 1.473.975 1.477.876 1.660.811
Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.434.884 4.654.024 5.041.343
Fabricació de maquinària d'ús general 799.035 704.152 717.205
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 1.566.934 1.674.426 1.794.985
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 485.390 532.298 568.451
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 1.583.526 1.743.148 1.960.702
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 15.885.313 15.099.862 16.247.047
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 9.606.011 9.244.282 9.863.821
Fabricació de components per a vehicles de motor 6.279.302 5.855.580 6.383.226
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 507.810 548.320 601.735
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.979.610 1.980.629 1.981.475
Fabricació de mobles 735.086 738.113 738.480
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 364.012 353.367 357.534
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 523.592 568.207 522.240
Altres indústries manufactureres diverses 356.919 320.942 363.221
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.569.205 1.693.187 1.758.846
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 10.658.085 8.253.074 8.320.644
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.802.744 4.119.026 4.122.612
Captació, potabilització i distribució d'aigua 1.281.624 1.353.594 1.404.522
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.521.120 2.765.431 2.718.090
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte