Saltar al contingut principal
Despeses d'explotació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 129.024.582 125.852.181 135.286.068
Indústries extractives i refinació del petroli 5.248.126 4.333.974 5.457.865
Indústries de productes alimentaris 22.506.971 22.798.301 24.458.043
Indústries càrnies 7.851.491 8.243.463 9.043.324
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 4.097.286 3.454.070 3.524.339
Fabricació de productes lactis 900.092 888.134 939.093
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 1.534.840 1.620.458 1.742.508
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 2.250.007 2.311.497 2.202.427
Fabricació d'altres productes alimentaris 2.677.827 2.515.163 2.694.063
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 3.195.428 3.765.516 4.312.290
Fabricació de begudes i indústria del tabac 3.006.583 2.843.052 2.966.442
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 2.039.636 1.920.050 1.973.760
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 966.947 923.002 992.682
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.528.960 4.476.568 4.516.689
Preparació i filatura de fibres tèxtils 453.229 426.762 419.096
Fabricació de teixits tèxtils 443.500 480.292 522.056
Acabament de tèxtils 273.397 332.080 366.710
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 603.617 590.856 674.849
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 726.063 733.477 749.987
Confecció de peces de vestir 1.523.945 1.463.281 1.260.915
Indústria del cuir i del calçat 505.210 449.821 523.076
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 794.284 757.499 854.153
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 308.635 313.897 358.691
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 485.648 443.602 495.462
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.321.961 5.201.919 5.369.997
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 1.071.679 1.040.622 1.097.872
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.514.275 2.454.767 2.641.710
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.736.007 1.706.530 1.630.415
Indústries químiques 16.327.260 15.678.353 16.480.589
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 9.617.117 9.111.453 10.067.052
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 1.019.403 1.096.194 1.202.389
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 3.633.883 3.581.691 3.338.827
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 2.056.857 1.889.015 1.872.321
Fabricació de productes farmacèutics 6.175.310 6.126.101 5.854.481
Fabricació de productes farmacèutics de base 1.344.671 1.429.854 1.374.924
Fabricació de preparats farmacèutics 4.830.638 4.696.247 4.479.557
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 4.706.588 4.365.983 4.663.689
Fabricació de productes de cautxú 332.612 313.176 331.581
Fabricació de productes de matèries plàstiques 4.373.975 4.052.807 4.332.108
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.185.026 2.416.109 2.507.295
Fabricació de vidre i productes de vidre 644.921 618.730 634.499
Fabricació de productes ceràmics 457.310 537.670 576.388
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 813.264 907.644 990.742
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 269.531 352.065 305.667
Metal·lúrgia 3.529.748 3.235.368 4.026.335
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.469.117 1.333.006 1.576.235
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 2.060.631 1.902.362 2.450.100
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.833.113 6.952.488 8.052.999
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 667.881 770.834 838.156
Fabricació de tancaments metàl·lics 854.667 777.223 925.018
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 282.986 344.485 300.288
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.586.313 1.829.374 2.173.395
Tractament i revestiment de metalls 406.842 476.608 725.351
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 925.298 787.405 954.327
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 468.218 480.966 455.485
Fabricació d'altres productes metàl·lics 1.640.907 1.485.595 1.680.980
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 4.867.638 4.949.465 5.049.196
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 538.872 586.214 628.978
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 665.373 762.516 778.550
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 1.667.760 1.511.182 1.363.125
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 469.453 567.133 574.937
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 1.526.179 1.522.420 1.703.606
Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.370.698 4.696.327 5.007.246
Fabricació de maquinària d'ús general 797.985 698.505 712.260
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 1.563.403 1.622.036 1.739.346
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 468.116 511.144 527.089
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 1.541.193 1.864.642 2.028.551
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 17.252.643 16.593.340 18.271.459
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 10.810.197 10.679.553 11.917.380
Fabricació de components per a vehicles de motor 6.442.446 5.913.787 6.354.079
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 485.462 544.903 573.795
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.939.771 1.952.585 1.935.271
Fabricació de mobles 703.527 712.285 713.088
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 352.842 337.221 334.432
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 515.685 567.814 508.882
Altres indústries manufactureres diverses 367.717 335.264 378.869
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.580.909 1.653.180 1.710.136
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 13.661.084 12.357.935 13.568.401
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.702.450 3.918.730 3.961.984
Captació, potabilització i distribució d'aigua 1.192.982 1.245.836 1.290.280
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.509.468 2.672.894 2.671.704
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte