Saltar al contingut principal
Inversió bruta en actius materials Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 4.377.989 4.790.043 4.833.908
Indústries extractives i refinació del petroli 229.402 221.249 167.428
Indústries de productes alimentaris 621.340 715.567 780.661
Indústries càrnies 222.233 245.277 277.382
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 57.784 64.360 71.701
Fabricació de productes lactis 19.243 28.267 24.710
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 74.470 75.190 63.325
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 88.000 138.797 124.124
Fabricació d'altres productes alimentaris 89.060 97.335 139.953
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 70.550 66.339 79.466
Fabricació de begudes i indústria del tabac 129.203 156.312 165.569
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 81.331 76.494 60.164
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 47.872 79.818 105.404
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 104.616 122.341 124.078
Preparació i filatura de fibres tèxtils 15.349 19.064 19.466
Fabricació de teixits tèxtils 12.814 11.986 16.690
Acabament de tèxtils 9.784 12.469 17.810
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 15.110 13.842 14.063
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 25.914 21.226 20.630
Confecció de peces de vestir 16.796 34.463 23.034
Indústria del cuir i del calçat 8.848 9.291 12.385
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 24.579 44.641 47.351
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 9.816 17.036 14.018
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 14.763 27.605 33.332
Indústria del paper i de les arts gràfiques 267.928 234.866 251.437
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 50.910 57.475 56.569
Fabricació d'articles de paper i de cartó 128.358 89.509 118.762
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 88.660 87.882 76.105
Indústries químiques 402.340 450.412 511.796
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 245.997 271.424 309.894
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 20.248 18.249 32.994
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 62.568 88.490 119.752
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 73.525 72.250 49.157
Fabricació de productes farmacèutics 279.753 301.695 379.451
Fabricació de productes farmacèutics de base 46.126 90.081 87.773
Fabricació de preparats farmacèutics 233.626 211.614 291.677
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 210.163 179.116 229.603
Fabricació de productes de cautxú 15.630 14.540 14.283
Fabricació de productes de matèries plàstiques 194.533 164.577 215.319
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 64.138 68.402 74.813
Fabricació de vidre i productes de vidre 18.448 25.662 21.584
Fabricació de productes ceràmics 9.649 10.202 12.120
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 28.430 22.390 25.041
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 7.611 10.148 16.067
Metal·lúrgia 66.010 53.304 114.550
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 27.090 21.490 26.299
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 38.920 31.814 88.251
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 297.188 399.140 382.159
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 22.472 21.088 18.528
Fabricació de tancaments metàl·lics 24.375 21.162 39.164
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 9.215 8.463 5.428
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 73.480 98.465 79.643
Tractament i revestiment de metalls 12.942 104.344 95.920
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 53.992 48.319 67.006
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 25.443 17.367 17.573
Fabricació d'altres productes metàl·lics 75.267 79.933 58.897
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 126.342 122.250 105.546
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 28.813 24.594 26.574
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 21.333 25.822 18.986
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 34.539 14.567 18.812
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 9.248 12.097 6.420
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 32.409 45.170 34.755
Fabricació de maquinària i equips ncaa 110.210 127.884 137.299
Fabricació de maquinària d'ús general 26.582 23.588 23.401
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 32.510 42.951 47.027
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 12.966 11.291 11.658
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 38.151 50.054 55.213
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 537.214 772.303 618.586
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 396.297 595.751 444.053
Fabricació de components per a vehicles de motor 140.917 176.553 174.533
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 58.963 15.896 12.176
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 63.933 71.215 74.446
Fabricació de mobles 11.707 18.472 20.551
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 11.055 10.177 6.740
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 31.391 29.389 34.881
Altres indústries manufactureres diverses 9.780 13.176 12.275
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 56.704 54.230 52.874
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 585.994 541.758 441.289
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 141.973 137.462 162.797
Captació, potabilització i distribució d'aigua 39.908 25.299 22.491
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 102.064 112.162 140.307
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte