Saltar al contingut principal
Consum de mercaderies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 12.807.127 14.357.803 15.713.514
Indústries extractives i refinació del petroli 803.141 577.998 774.368
Indústries de productes alimentaris 1.909.611 2.067.439 2.083.720
Indústries càrnies 462.979 521.275 725.538
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 675.668 715.390 724.415
Fabricació de productes lactis 40.620 37.162 54.895
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 102.223 93.540 62.115
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 213.812 203.466 176.685
Fabricació d'altres productes alimentaris 145.847 156.430 170.964
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 268.462 340.176 169.107
Fabricació de begudes i indústria del tabac 191.069 172.365 180.189
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 121.337 107.387 99.829
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 69.732 64.978 80.360
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 147.026 187.960 155.893
Preparació i filatura de fibres tèxtils 8.439 13.050 10.040
Fabricació de teixits tèxtils 7.502 10.890 15.802
Acabament de tèxtils 1.882 20.117 4.150
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 29.375 40.036 28.789
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 28.431 32.424 34.708
Confecció de peces de vestir 63.822 70.643 48.525
Indústria del cuir i del calçat 7.576 801 13.879
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 31.689 19.679 34.547
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 12.060 7.836 17.618
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 19.629 11.843 16.929
Indústria del paper i de les arts gràfiques 360.502 329.075 334.982
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 40.372 29.985 31.776
Fabricació d'articles de paper i de cartó 277.548 260.839 278.256
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 42.582 38.251 24.950
Indústries químiques 1.444.824 1.297.545 1.120.511
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 831.337 819.536 758.008
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 77.717 57.062 77.477
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 249.212 174.764 142.262
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 286.558 246.183 142.764
Fabricació de productes farmacèutics 845.897 845.420 700.947
Fabricació de productes farmacèutics de base 23.733 44.743 28.871
Fabricació de preparats farmacèutics 822.164 800.677 672.076
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 313.442 248.923 242.062
Fabricació de productes de cautxú 35.790 32.391 34.786
Fabricació de productes de matèries plàstiques 277.652 216.532 207.276
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 214.551 269.610 279.822
Fabricació de vidre i productes de vidre 15.243 16.159 22.231
Fabricació de productes ceràmics 154.658 195.339 217.655
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 30.601 36.439 30.007
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 14.050 21.673 9.929
Metal·lúrgia 24.977 21.587 33.034
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 10.390 7.438 8.961
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 14.587 14.149 24.073
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 302.091 304.753 335.469
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 26.382 27.599 9.294
Fabricació de tancaments metàl·lics 39.889 28.293 19.927
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 5.031 4.027 9.456
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 30.421 35.208 56.823
Tractament i revestiment de metalls 6.925 7.788 53.798
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 8.125 8.493 17.709
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 35.027 80.288 78.324
Fabricació d'altres productes metàl·lics 150.291 113.056 90.138
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 551.923 566.071 551.057
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 21.053 14.051 12.629
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 27.076 98.645 80.948
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 365.246 306.191 298.032
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 52.433 49.146 49.320
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 86.115 98.037 110.128
Fabricació de maquinària i equips ncaa 189.905 302.526 284.077
Fabricació de maquinària d'ús general 43.230 19.058 28.801
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 86.723 61.384 72.558
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 11.774 15.603 13.294
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 48.179 206.482 169.424
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.366.982 1.843.758 2.359.521
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.154.770 1.641.976 2.178.348
Fabricació de components per a vehicles de motor 212.212 201.783 181.174
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 7.763 6.734 6.638
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 106.368 94.715 82.647
Fabricació de mobles 15.545 20.203 18.905
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 10.258 12.026 9.782
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 50.364 36.929 35.522
Altres indústries manufactureres diverses 30.200 25.557 18.439
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 50.778 63.429 51.091
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 3.854.966 5.052.003 5.999.228
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 89.620 86.212 103.712
Captació, potabilització i distribució d'aigua 25.435 29.378 30.350
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 64.186 56.834 73.362
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte