Saltar al contingut principal
Volum de negoci Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 131.949.571 130.002.368 138.825.841
Indústries extractives i refinació del petroli 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Indústries de productes alimentaris 23.031.462 23.411.022 24.939.922
Indústries càrnies 8.010.760 8.452.239 9.243.333
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 4.137.426 3.507.017 3.550.532
Fabricació de productes lactis 909.416 888.647 908.304
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 1.600.060 1.673.499 1.775.921
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 2.369.201 2.413.232 2.262.652
Fabricació d'altres productes alimentaris 2.740.791 2.583.769 2.738.288
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 3.263.808 3.892.619 4.460.891
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.968.246 2.877.247 2.999.563
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1.973.143 1.920.092 1.971.524
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 995.103 957.155 1.028.039
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.714.826 4.740.137 4.709.763
Preparació i filatura de fibres tèxtils 470.177 455.701 444.241
Fabricació de teixits tèxtils 448.268 507.505 554.546
Acabament de tèxtils 284.065 344.585 380.210
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 615.993 616.284 696.894
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 765.250 767.735 790.746
Confecció de peces de vestir 1.600.063 1.579.718 1.316.164
Indústria del cuir i del calçat 531.010 468.610 526.963
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 831.523 786.954 902.627
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 323.677 318.743 382.852
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 507.846 468.211 519.775
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.451.155 5.397.913 5.563.995
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 1.084.678 1.073.575 1.142.502
Fabricació d'articles de paper i de cartó 2.582.760 2.576.974 2.765.489
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.783.717 1.747.364 1.656.003
Indústries químiques 17.257.401 16.830.475 17.557.608
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 10.120.854 9.823.678 10.774.177
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 1.061.443 1.105.397 1.164.220
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 3.895.157 3.858.879 3.591.115
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 2.179.946 2.042.521 2.028.096
Fabricació de productes farmacèutics 6.512.675 6.625.503 6.254.891
Fabricació de productes farmacèutics de base 1.419.271 1.566.153 1.527.328
Fabricació de preparats farmacèutics 5.093.405 5.059.350 4.727.563
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 5.016.327 4.693.851 4.926.103
Fabricació de productes de cautxú 361.438 341.590 360.022
Fabricació de productes de matèries plàstiques 4.654.889 4.352.261 4.566.081
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.141.758 2.328.186 2.432.169
Fabricació de vidre i productes de vidre 652.988 637.940 660.040
Fabricació de productes ceràmics 462.533 540.417 567.372
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 752.088 797.038 885.178
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 274.149 352.791 319.579
Metal·lúrgia 3.627.653 3.337.644 4.131.939
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.525.965 1.411.229 1.647.301
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 2.101.688 1.926.416 2.484.637
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 7.097.652 7.222.659 8.321.979
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 640.928 762.663 850.166
Fabricació de tancaments metàl·lics 928.298 859.443 988.736
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 293.872 344.171 301.145
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 1.637.406 1.900.729 2.235.206
Tractament i revestiment de metalls 435.242 452.715 694.578
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 966.302 831.567 1.023.125
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 496.127 512.522 481.730
Fabricació d'altres productes metàl·lics 1.699.478 1.558.850 1.747.293
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 4.723.819 4.967.491 5.128.034
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 557.767 598.213 656.419
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 691.956 790.282 813.375
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 1.479.489 1.419.903 1.315.091
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 478.589 594.144 607.589
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 1.516.018 1.564.948 1.735.561
Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.529.784 4.834.013 5.173.221
Fabricació de maquinària d'ús general 832.712 712.937 741.284
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 1.615.825 1.684.042 1.829.217
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 487.950 536.071 566.063
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 1.593.298 1.900.963 2.036.657
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 16.438.701 16.219.316 17.707.834
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 10.102.313 10.287.103 11.357.084
Fabricació de components per a vehicles de motor 6.336.388 5.932.212 6.350.750
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 486.987 516.881 603.262
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 2.033.207 2.038.033 2.011.133
Fabricació de mobles 740.990 750.488 745.815
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 367.991 362.580 359.359
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 552.665 592.676 535.617
Altres indústries manufactureres diverses 371.561 332.288 370.342
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.706.191 4.030.329 4.045.846
Captació, potabilització i distribució d'aigua 1.223.480 1.300.995 1.347.412
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.482.711 2.729.335 2.698.435
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte