Dotacions per a amortitzacions 

Dotacions per a amortitzacions
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes83.91295.546
Venda vehicles de motor40.86347.967
Manteniment i reparació vehicles de motor26.80824.175
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor13.72020.421
Venda i reparació motocicletes i recanvis2.5222.984
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor775.854992.323
Intermediaris comerç29.56235.549
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls1.8162.800
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria7.6505.009
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir9.9068.617
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos6.21513.207
       Intermediaris especialitzats venda altres productes3.9765.917
Comerç engròs matèries agràries i animals vius21.39034.967
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar15.19728.299
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells6.1936.668
Comerç engròs aliments, begudes i tabac178.121203.181
       Comerç engròs fruites i hortalisses56.58868.454
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos15.44217.768
       Comerç engròs begudes40.93447.389
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau9.75610.694
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments25.89030.175
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac29.51128.701
Comerç engròs articles d'ús domèstic258.089298.159
       Comerç engròs tèxtils12.4997.905
       Comerç engròs peces de vestir i calçat58.85455.360
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió10.1339.889
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja7.4799.773
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica10.41311.644
       Comerç engròs productes farmacèutics124.192156.661
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic34.52046.927
Comerç engròs equips per a les TIC25.42628.381
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes12.27012.397
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions13.15615.984
Comerç engròs altra maquinària i equips89.11994.544
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles7.13511.729
       Comerç engròs màquines eina7.0907.337
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils6.5165.986
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina4.8165.540
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips63.56363.952
Altres tipus comerç engròs especialitzat171.588294.679
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos41.10846.663
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics18.58614.268
       Comerç engròs fusta i materials construcció28.823123.264
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció19.67822.442
       Comerç engròs productes químics38.98960.492
       Comerç engròs altres productes semielaborats5.3057.329
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig19.09920.222
Comerç engròs no especialitzat2.5592.863
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes642.140674.508
Comerç detall establiments no especialitzats290.988324.376
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats237.664271.920
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats53.32452.456
Comerç detall aliments, begudes i tabac33.83136.504
       Comerç detall fruites i hortalisses5.4745.843
       Comerç detall carn i productes carnis7.7769.350
       Comerç detall peix i marisc9611.991
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria14.09712.831
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.2652.347
       Comerç detall altres productes alimentaris4.2594.142
Comerç detall carburants per a l'automoció22.49119.133
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic267.482259.773
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous69.22974.040
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics7.7518.041
       Comerç detall tèxtils3.0213.089
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre13.38218.425
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic28.52023.184
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria7.4817.769
       Comerç detall peces de vestir90.22976.899
       Comerç detall calçat i articles cuir28.26417.320
       Comerç detall productes farmacèutics5.30614.973
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà4.8815.467
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics9.41810.565
Comerç detall en parades i mercats ambulants340738
Comerç detall fora d'establiments27.00833.984
       Comerç detall per correspondència i per Internet9.60911.557
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments17.39922.427
Transport i emmagatzematge1.072.5011.052.681
Transport terrestre; transport per canonades404.298431.787
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera222.620255.507
       Transport mercaderies per carretera i per canonada181.678176.280
Transport marítim i per vies navegació interiors5.0814.694
Transport aeri31.87757.386
Emmagatzematge i activitats afins al transport609.945532.220
       Dipòsit i emmagatzematge72.96761.348
       Activitats afins al transport536.978470.872
Activitats postals i de correus21.30026.594
Hostaleria499.385531.488
Serveis d'allotjament340.821333.238
       Hotels i allotjaments similars282.150265.177
       Allotjaments turístics i altres de curta durada21.68331.455
       Càmpings i altres tipus allotjaments36.98836.607
Serveis de menjar i begudes158.564198.250
       Restaurants i establiments de menjars103.691143.633
       Provisió de menjars preparats22.81121.803
       Establiments de begudes32.06232.815
Informació i comunicacions991.6531.102.724
Edició60.86074.692
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició55.29968.815
       Edició programes informàtics5.5615.877
Cinema i vídeo; enregistrament de so54.550111.769
Ràdio i televisió20.18923.069
Telecomunicacions570.755562.252
       Telecomunicacions per cable375.448346.223
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres195.307216.029
Serveis de tecnologies de la informació263.445302.596
Serveis d'informació21.85328.346
Activitats immobiliàries1.034.5851.088.468
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi965.7141.016.107
       Activitats immobiliàries per compte d'altri68.87172.362
Activitats professionals, científiques i tècniques471.208565.384
Activitats jurídiques i de comptabilitat77.490106.198
       Activitats jurídiques14.87524.229
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal62.61681.969
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial98.628120.588
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques117.131164.101
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria96.681139.474
       Anàlisis i assajos tècnics20.45024.627
Recerca i desenvolupament86.12980.893
Publicitat i estudis de mercat37.24350.954
       Publicitat30.24546.751
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública6.9974.203
Altres activitats professionals i tècniques51.09639.454
       Activitats de disseny especialitzat15.84217.544
       Activitats de fotografia2.8923.069
       Activitats de traducció i d'interpretació1.1991.028
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa31.16217.814
Activitats veterinàries3.4913.195
Activitats administratives i serveis auxiliars536.655633.853
Activitats de lloguer367.621421.779
       Lloguer vehicles de motor287.450318.690
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual5.59616.693
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles74.57686.396
Activitats relacionades amb l'ocupació2.3615.162
Agències de viatges i operadors turístics18.92223.343
Activitats de seguretat i investigació15.94018.662
Serveis a edificis i activitats de jardineria35.99356.008
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions2.0003.156
       Activitats de neteja29.12846.696
       Activitats de jardineria4.8656.155
Activitats administratives d'oficina i auxiliars95.818108.900
       Activitats administratives i auxiliars oficina18.32815.379
       Activitats de centres d'atenció telefònica19.69419.502
       Organització convencions i fires de mostres11.82112.569
       Altres activitats de suport a les empreses45.97461.449
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment360.472341.669
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles29.68517.935
Activitats de biblioteques, arxius i museus25.57129.738
Jocs atzar i apostes60.81046.194
Activitats esportives, recreatives i entreteniment244.406247.803
Altres serveis50.18952.434
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.4715.946
       Reparació ordinadors i equips de comunicació2.5602.976
       Reparació efectes personals i domèstics1.9122.970
Altres activitats de serveis personals45.71846.489
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte seleccionat Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: