Hores treballades pel personal assalariat 

Hores treballades pel personal assalariat
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes..67.268
Venda vehicles de motor..25.389
Manteniment i reparació vehicles de motor..26.983
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor..12.183
Venda i reparació motocicletes i recanvis..2.713
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor..333.665
Intermediaris comerç..17.036
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls..1.490
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria..2.304
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir..2.331
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos..6.408
       Intermediaris especialitzats venda altres productes..4.504
Comerç engròs matèries agràries i animals vius..7.297
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar..4.575
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells..2.722
Comerç engròs aliments, begudes i tabac..76.515
       Comerç engròs fruites i hortalisses..22.658
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos..8.629
       Comerç engròs begudes..11.680
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau..4.067
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments..12.436
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac..17.045
Comerç engròs articles d'ús domèstic..94.288
       Comerç engròs tèxtils..5.731
       Comerç engròs peces de vestir i calçat..18.475
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió..6.166
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja..3.432
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica..7.024
       Comerç engròs productes farmacèutics..32.094
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic..21.366
Comerç engròs equips per a les TIC..23.014
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes..11.602
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions..11.412
Comerç engròs altra maquinària i equips..47.038
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles..3.386
       Comerç engròs màquines eina..4.846
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils..2.666
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina..4.576
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips..31.564
Altres tipus comerç engròs especialitzat..66.556
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos..2.757
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics..6.585
       Comerç engròs fusta i materials construcció..15.798
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció..17.840
       Comerç engròs productes químics..14.332
       Comerç engròs altres productes semielaborats..2.757
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig..6.488
Comerç engròs no especialitzat..1.920
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes..367.558
Comerç detall establiments no especialitzats..113.175
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats..100.097
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats..13.077
Comerç detall aliments, begudes i tabac..61.425
       Comerç detall fruites i hortalisses..8.672
       Comerç detall carn i productes carnis..17.458
       Comerç detall peix i marisc..3.593
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria..22.524
       Comerç detall begudes i productes de tabac..3.942
       Comerç detall altres productes alimentaris..5.236
Comerç detall carburants per a l'automoció..11.210
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic..167.686
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous..46.906
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics..6.710
       Comerç detall tèxtils..3.802
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre..12.830
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic..12.760
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria..5.561
       Comerç detall peces de vestir..38.295
       Comerç detall calçat i articles cuir..9.808
       Comerç detall productes farmacèutics..20.344
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà..3.420
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics..7.252
Comerç detall en parades i mercats ambulants..2.378
Comerç detall fora d'establiments..11.684
       Comerç detall per correspondència i per Internet..5.827
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments..5.857
Transport i emmagatzematge..206.306
Transport terrestre; transport per canonades..98.931
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera..42.592
       Transport mercaderies per carretera i per canonada..56.339
Transport marítim i per vies navegació interiors..471
Transport aeri..10.830
Emmagatzematge i activitats afins al transport..73.572
       Dipòsit i emmagatzematge..9.181
       Activitats afins al transport..64.391
Activitats postals i de correus..22.503
Hostaleria..281.235
Serveis d'allotjament..87.325
       Hotels i allotjaments similars..73.384
       Allotjaments turístics i altres de curta durada..6.892
       Càmpings i altres tipus allotjaments..7.049
Serveis de menjar i begudes..193.910
       Restaurants i establiments de menjars..113.155
       Provisió de menjars preparats..32.402
       Establiments de begudes..48.353
Informació i comunicacions..136.780
Edició..18.867
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició..15.335
       Edició programes informàtics..3.532
Cinema i vídeo; enregistrament de so..9.472
Ràdio i televisió..7.846
Telecomunicacions..13.701
       Telecomunicacions per cable..7.266
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres..6.436
Serveis de tecnologies de la informació..78.747
Serveis d'informació..8.147
Activitats immobiliàries..49.807
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi..27.962
       Activitats immobiliàries per compte d'altri..21.846
Activitats professionals, científiques i tècniques..237.006
Activitats jurídiques i de comptabilitat..71.336
       Activitats jurídiques..22.535
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal..48.801
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial..36.619
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques..54.421
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria..37.636
       Anàlisis i assajos tècnics..16.785
Recerca i desenvolupament..20.028
Publicitat i estudis de mercat..31.936
       Publicitat..26.243
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública..5.694
Altres activitats professionals i tècniques..18.744
       Activitats de disseny especialitzat..2.388
       Activitats de fotografia..1.696
       Activitats de traducció i d'interpretació..2.490
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa..12.170
Activitats veterinàries..3.921
Activitats administratives i serveis auxiliars..363.141
Activitats de lloguer..12.373
       Lloguer vehicles de motor..3.174
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual..1.722
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles..7.477
Activitats relacionades amb l'ocupació..88.350
Agències de viatges i operadors turístics..15.542
Activitats de seguretat i investigació..30.447
Serveis a edificis i activitats de jardineria..127.155
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions..16.565
       Activitats de neteja..101.822
       Activitats de jardineria..8.768
Activitats administratives d'oficina i auxiliars..89.274
       Activitats administratives i auxiliars oficina..7.591
       Activitats de centres d'atenció telefònica..26.202
       Organització convencions i fires de mostres..5.759
       Altres activitats de suport a les empreses..49.722
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment..71.272
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles..13.415
Activitats de biblioteques, arxius i museus..5.710
Jocs atzar i apostes..5.683
Activitats esportives, recreatives i entreteniment..46.464
Altres serveis..51.082
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics..8.743
       Reparació ordinadors i equips de comunicació..3.867
       Reparació efectes personals i domèstics..4.876
Altres activitats de serveis personals..42.338
Unitats: Milers d'hores
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte seleccionat Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: