Treballs realitzats per altres empreses 

Treballs realitzats per altres empreses
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes156.150221.525
Venda vehicles de motor76.53277.001
Manteniment i reparació vehicles de motor61.37056.875
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor15.73083.003
Venda i reparació motocicletes i recanvis2.5184.645
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.214.9761.402.639
Intermediaris comerç45.543115.870
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls15.33610.898
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria5.3397.042
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir2.9974.489
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos12.77670.610
       Intermediaris especialitzats venda altres productes9.09522.831
Comerç engròs matèries agràries i animals vius58.89471.972
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar30.24236.184
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells28.65235.788
Comerç engròs aliments, begudes i tabac207.326271.091
       Comerç engròs fruites i hortalisses83.62085.854
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos63.13678.785
       Comerç engròs begudes5.7069.535
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau6.6918.940
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments29.71829.062
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac18.45658.914
Comerç engròs articles d'ús domèstic307.557339.708
       Comerç engròs tèxtils64.290108.826
       Comerç engròs peces de vestir i calçat119.223100.822
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió3.8518.828
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja6.3731.586
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica20.52830.709
       Comerç engròs productes farmacèutics48.49238.036
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic44.80150.900
Comerç engròs equips per a les TIC58.12276.229
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes30.82948.814
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions27.29327.415
Comerç engròs altra maquinària i equips187.991166.972
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles1.8718.302
       Comerç engròs màquines eina11.47423.972
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils7.0468.699
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina12.69811.425
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips154.904114.574
Altres tipus comerç engròs especialitzat346.569355.349
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos173.553146.382
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics25.44925.167
       Comerç engròs fusta i materials construcció47.84446.792
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció27.70435.092
       Comerç engròs productes químics33.35345.981
       Comerç engròs altres productes semielaborats14.44832.560
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig24.21723.375
Comerç engròs no especialitzat2.9735.448
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes145.107157.871
Comerç detall establiments no especialitzats25.01327.416
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats21.51023.196
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats3.5034.220
Comerç detall aliments, begudes i tabac14.58514.783
       Comerç detall fruites i hortalisses5.5016.867
       Comerç detall carn i productes carnis2.8061.127
       Comerç detall peix i marisc~16
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria1.5171.415
       Comerç detall begudes i productes de tabac24179
       Comerç detall altres productes alimentaris4.5205.279
Comerç detall carburants per a l'automoció3.3835.407
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic94.17496.548
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous28.69632.096
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.6875.787
       Comerç detall tèxtils1.280830
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre11.04420.115
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic5.52913.801
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria665916
       Comerç detall peces de vestir38.30217.185
       Comerç detall calçat i articles cuir1.151305
       Comerç detall productes farmacèutics3.2951.217
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà3972.883
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics2.1291.413
Comerç detall en parades i mercats ambulants2001.296
Comerç detall fora d'establiments7.75112.422
       Comerç detall per correspondència i per Internet4.2498.123
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments3.5024.299
Transport i emmagatzematge7.281.2676.831.260
Transport terrestre; transport per canonades1.916.6972.181.716
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera92.435150.921
       Transport mercaderies per carretera i per canonada1.824.2612.030.795
Transport marítim i per vies navegació interiors9.46222.891
Transport aeri24.57910.821
Emmagatzematge i activitats afins al transport5.043.3904.196.958
       Dipòsit i emmagatzematge193.033164.954
       Activitats afins al transport4.850.3584.032.004
Activitats postals i de correus287.139418.874
Hostaleria187.390280.746
Serveis d'allotjament151.821250.420
       Hotels i allotjaments similars112.745207.875
       Allotjaments turístics i altres de curta durada27.75532.444
       Càmpings i altres tipus allotjaments11.32110.101
Serveis de menjar i begudes35.56930.326
       Restaurants i establiments de menjars9.4737.113
       Provisió de menjars preparats20.64616.999
       Establiments de begudes5.4506.214
Informació i comunicacions1.939.0222.053.735
Edició279.464266.770
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició243.890225.249
       Edició programes informàtics35.57441.521
Cinema i vídeo; enregistrament de so200.231254.450
Ràdio i televisió27.27228.431
Telecomunicacions641.762589.195
       Telecomunicacions per cable288.773409.148
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres352.988180.046
Serveis de tecnologies de la informació761.676875.322
Serveis d'informació28.61739.568
Activitats immobiliàries176.101170.328
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi97.59090.419
       Activitats immobiliàries per compte d'altri78.51179.908
Activitats professionals, científiques i tècniques1.764.5991.700.394
Activitats jurídiques i de comptabilitat306.979237.431
       Activitats jurídiques121.755103.853
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal185.224133.578
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial145.538249.496
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques609.185597.747
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria546.796519.546
       Anàlisis i assajos tècnics62.38978.201
Recerca i desenvolupament89.63962.072
Publicitat i estudis de mercat403.821406.708
       Publicitat336.616362.463
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública67.20544.246
Altres activitats professionals i tècniques204.157138.951
       Activitats de disseny especialitzat35.50521.188
       Activitats de fotografia6.30512.203
       Activitats de traducció i d'interpretació28.22031.090
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa134.12674.470
Activitats veterinàries5.2797.990
Activitats administratives i serveis auxiliars1.601.2621.633.009
Activitats de lloguer69.215140.310
       Lloguer vehicles de motor13.37812.709
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual22.8255.763
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles33.012121.838
Activitats relacionades amb l'ocupació18.44816.225
Agències de viatges i operadors turístics643.962690.804
Activitats de seguretat i investigació33.06529.726
Serveis a edificis i activitats de jardineria165.688184.562
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions12.51224.951
       Activitats de neteja137.248141.007
       Activitats de jardineria15.92818.604
Activitats administratives d'oficina i auxiliars670.884571.382
       Activitats administratives i auxiliars oficina33.01236.787
       Activitats de centres d'atenció telefònica102.81186.215
       Organització convencions i fires de mostres144.424126.784
       Altres activitats de suport a les empreses390.637321.596
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment442.043330.066
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles105.427139.789
Activitats de biblioteques, arxius i museus5.6648.513
Jocs atzar i apostes250.53581.261
Activitats esportives, recreatives i entreteniment80.418100.503
Altres serveis151.929103.703
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics21.28550.608
       Reparació ordinadors i equips de comunicació16.88730.595
       Reparació efectes personals i domèstics4.39820.012
Altres activitats de serveis personals130.64553.096
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte seleccionat Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: