Taxa de salarització 

Taxa de salarització
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes82,784,0
Venda vehicles de motor92,191,5
Manteniment i reparació vehicles de motor74,276,4
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor89,592,3
Venda i reparació motocicletes i recanvis80,776,3
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor88,387,7
Intermediaris comerç51,145,7
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls34,726,8
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria47,040,8
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir54,151,0
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos54,050,1
       Intermediaris especialitzats venda altres productes56,651,3
Comerç engròs matèries agràries i animals vius83,886,7
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar86,886,8
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells80,186,5
Comerç engròs aliments, begudes i tabac92,492,9
       Comerç engròs fruites i hortalisses95,698,4
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos91,090,3
       Comerç engròs begudes92,589,1
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau93,393,5
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments89,191,5
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac90,991,2
Comerç engròs articles d'ús domèstic91,391,2
       Comerç engròs tèxtils91,288,9
       Comerç engròs peces de vestir i calçat91,592,1
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió88,183,7
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja80,775,6
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica86,792,4
       Comerç engròs productes farmacèutics98,197,9
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic86,987,1
Comerç engròs equips per a les TIC97,498,2
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes97,497,6
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions97,498,8
Comerç engròs altra maquinària i equips93,093,3
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles93,995,0
       Comerç engròs màquines eina90,292,0
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils94,691,4
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina94,993,5
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips93,093,5
Altres tipus comerç engròs especialitzat92,192,9
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos92,895,9
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics94,797,6
       Comerç engròs fusta i materials construcció90,388,5
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció92,594,8
       Comerç engròs productes químics94,796,3
       Comerç engròs altres productes semielaborats93,793,7
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig88,986,9
Comerç engròs no especialitzat63,761,8
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes77,278,2
Comerç detall establiments no especialitzats91,192,3
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats91,492,7
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats89,189,3
Comerç detall aliments, begudes i tabac68,068,2
       Comerç detall fruites i hortalisses66,762,4
       Comerç detall carn i productes carnis68,972,7
       Comerç detall peix i marisc60,356,9
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria71,972,8
       Comerç detall begudes i productes de tabac60,765,0
       Comerç detall altres productes alimentaris66,059,9
Comerç detall carburants per a l'automoció96,698,2
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic76,077,1
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous76,677,8
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics83,179,6
       Comerç detall tèxtils50,657,9
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre71,477,4
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic78,872,5
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria58,362,6
       Comerç detall peces de vestir78,379,4
       Comerç detall calçat i articles cuir81,985,3
       Comerç detall productes farmacèutics76,779,0
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà67,366,5
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics89,483,6
Comerç detall en parades i mercats ambulants19,920,0
Comerç detall fora d'establiments82,281,0
       Comerç detall per correspondència i per Internet80,481,0
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments83,881,1
Transport i emmagatzematge78,979,5
Transport terrestre; transport per canonades65,467,0
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera67,569,6
       Transport mercaderies per carretera i per canonada63,965,2
Transport marítim i per vies navegació interiors93,281,7
Transport aeri99,499,7
Emmagatzematge i activitats afins al transport96,897,1
       Dipòsit i emmagatzematge98,497,9
       Activitats afins al transport96,597,0
Activitats postals i de correus94,893,1
Hostaleria80,781,9
Serveis d'allotjament95,095,1
       Hotels i allotjaments similars97,897,7
       Allotjaments turístics i altres de curta durada72,974,0
       Càmpings i altres tipus allotjaments95,696,2
Serveis de menjar i begudes77,278,3
       Restaurants i establiments de menjars85,587,6
       Provisió de menjars preparats91,392,7
       Establiments de begudes61,959,1
Informació i comunicacions90,289,3
Edició92,288,7
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició92,389,2
       Edició programes informàtics91,386,6
Cinema i vídeo; enregistrament de so85,487,7
Ràdio i televisió96,597,6
Telecomunicacions93,393,4
       Telecomunicacions per cable98,598,1
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres88,688,7
Serveis de tecnologies de la informació89,688,4
Serveis d'informació85,287,9
Activitats immobiliàries59,451,6
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi55,941,9
       Activitats immobiliàries per compte d'altri66,572,5
Activitats professionals, científiques i tècniques72,971,4
Activitats jurídiques i de comptabilitat71,268,7
       Activitats jurídiques54,055,3
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal81,777,6
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial88,488,6
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques67,067,9
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria60,661,5
       Anàlisis i assajos tècnics88,388,8
Recerca i desenvolupament92,992,1
Publicitat i estudis de mercat81,575,6
       Publicitat80,473,0
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública88,689,9
Altres activitats professionals i tècniques55,551,4
       Activitats de disseny especialitzat49,858,2
       Activitats de fotografia33,435,6
       Activitats de traducció i d'interpretació37,641,7
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa66,756,8
Activitats veterinàries66,466,4
Activitats administratives i serveis auxiliars91,991,7
Activitats de lloguer79,576,2
       Lloguer vehicles de motor87,883,9
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual59,366,6
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles82,575,9
Activitats relacionades amb l'ocupació98,798,5
Agències de viatges i operadors turístics87,387,8
Activitats de seguretat i investigació98,598,4
Serveis a edificis i activitats de jardineria96,295,4
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions99,699,8
       Activitats de neteja97,396,3
       Activitats de jardineria77,776,2
Activitats administratives d'oficina i auxiliars81,982,0
       Activitats administratives i auxiliars oficina80,577,2
       Activitats de centres d'atenció telefònica99,999,9
       Organització convencions i fires de mostres81,880,5
       Altres activitats de suport a les empreses76,175,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment79,382,4
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles60,459,7
Activitats de biblioteques, arxius i museus85,284,8
Jocs atzar i apostes86,599,2
Activitats esportives, recreatives i entreteniment85,788,7
Altres serveis60,061,2
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics54,857,7
       Reparació ordinadors i equips de comunicació63,559,9
       Reparació efectes personals i domèstics49,056,2
Altres activitats de serveis personals61,261,9
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte seleccionat Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)