Volum de negoci per altres conceptes 

Volum de negoci per altres conceptes
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszz
Venda vehicles de motor363.335481.330
Manteniment i reparació vehicles de motorzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor52.04254.399
Venda i reparació motocicletes i recanviszz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzz
Intermediaris comerçzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius7.81419.176
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar5.8578.278
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.95810.898
Comerç engròs aliments, begudes i tabac29.04580.509
       Comerç engròs fruites i hortalisses11.48810.598
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.7124.323
       Comerç engròs begudes6.73115.049
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau4.10122.006
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.99527.120
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac181.412
Comerç engròs articles d'ús domèstic65.468218.871
       Comerç engròs tèxtils~~
       Comerç engròs peces de vestir i calçat4.227174.933
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió4.597730
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja391673
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica9776.246
       Comerç engròs productes farmacèutics38.02328.597
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic17.2537.692
Comerç engròs equips per a les TIC88.16755.247
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes79.36547.859
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions8.8037.388
Comerç engròs altra maquinària i equips156.669104.728
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles14.5588.785
       Comerç engròs màquines eina8.2612.929
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils9.70913.953
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina28.0947.701
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips96.04671.359
Altres tipus comerç engròs especialitzat30.61967.358
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos4.02712.060
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics92912.640
       Comerç engròs fusta i materials construcció12.0817.912
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.511598
       Comerç engròs productes químics5.16526.580
       Comerç engròs altres productes semielaborats6.9064.247
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig~3.322
Comerç engròs no especialitzat1.0193.015
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes75.82293.523
Comerç detall establiments no especialitzats5.0993.760
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats1.4343.760
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats3.665~
Comerç detall aliments, begudes i tabac10.2374.641
       Comerç detall fruites i hortalisses897276
       Comerç detall carn i productes carnis231.273
       Comerç detall peix i marisc43~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria4.9181.002
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.255891
       Comerç detall altres productes alimentaris3.1021.199
Comerç detall carburants per a l'automoció22.19418.791
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic32.73956.226
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous14.71821.442
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics6.0551.308
       Comerç detall tèxtils~254
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre~5.932
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic3.6057.699
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria6392.043
       Comerç detall peces de vestir7.426408
       Comerç detall calçat i articles cuir2515.553
       Comerç detall productes farmacèutics~865
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà~721
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics272~
Comerç detall en parades i mercats ambulants~43
Comerç detall fora d'establiments5.55210.063
       Comerç detall per correspondència i per Internet471895
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments5.0819.168
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte seleccionat Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: