Compres de mercaderies 

Compres de mercaderies
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszz
Venda vehicles de motor8.304.3689.466.885
Manteniment i reparació vehicles de motorzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.296.3191.548.939
Venda i reparació motocicletes i recanviszz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzz
Intermediaris comerçzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.237.8983.495.324
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.126.6942.189.175
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.111.2041.306.149
Comerç engròs aliments, begudes i tabac14.382.42415.892.393
       Comerç engròs fruites i hortalisses3.297.7244.116.469
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos2.580.9772.873.256
       Comerç engròs begudes2.149.7662.165.208
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.583.9431.266.707
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.193.1122.413.350
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac2.576.9013.057.404
Comerç engròs articles d'ús domèstic13.975.49115.124.666
       Comerç engròs tèxtils722.085727.515
       Comerç engròs peces de vestir i calçat2.132.6661.739.476
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.566.3971.823.122
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja451.088400.049
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica809.145919.248
       Comerç engròs productes farmacèutics5.909.7376.432.066
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic2.384.3743.083.191
Comerç engròs equips per a les TIC4.439.7514.174.416
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.998.8792.697.954
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.440.8721.476.462
Comerç engròs altra maquinària i equips5.626.0166.068.088
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles318.249405.995
       Comerç engròs màquines eina581.235686.848
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils272.921329.012
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina288.217305.437
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips4.165.3924.340.796
Altres tipus comerç engròs especialitzat17.153.55220.147.002
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.375.6777.911.404
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.613.5321.420.496
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.802.0162.011.268
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.358.8911.878.143
       Comerç engròs productes químics4.148.3775.100.957
       Comerç engròs altres productes semielaborats678.905758.429
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.176.1541.066.305
Comerç engròs no especialitzat110.602225.383
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes26.133.47327.381.594
Comerç detall establiments no especialitzats10.039.95110.868.872
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats9.052.4089.789.756
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats987.5431.079.116
Comerç detall aliments, begudes i tabac3.411.2923.060.376
       Comerç detall fruites i hortalisses434.471542.194
       Comerç detall carn i productes carnis619.726544.415
       Comerç detall peix i marisc296.449253.935
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria291.936318.828
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.460.5551.100.084
       Comerç detall altres productes alimentaris308.156300.921
Comerç detall carburants per a l'automoció1.994.9222.044.584
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic9.692.48310.089.215
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous2.511.4842.910.809
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics478.931571.115
       Comerç detall tèxtils137.430142.293
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre711.304740.641
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic772.975819.251
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria389.267362.828
       Comerç detall peces de vestir2.190.7281.926.248
       Comerç detall calçat i articles cuir417.319428.208
       Comerç detall productes farmacèutics1.588.4451.682.480
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà152.395139.236
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics342.204366.108
Comerç detall en parades i mercats ambulants134.370206.234
Comerç detall fora d'establiments860.4551.112.314
       Comerç detall per correspondència i per Internet564.180792.172
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments296.276320.142
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte seleccionat Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)