Skip to main content

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes

Índex de taules: Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 10.672 10.175 10.340
Nombre d'establiments 12.288 11.531 11.832
Ocupats 47.638 43.914 45.076
Assalariats 38.974 34.538 37.258
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 11.348.725 12.096.646 13.407.603
Altres ingressos 358.975 355.256 436.584
Variació d'existències de productes acabats i en curs 312 -317 26.948
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 986.826 857.366 933.817
Consum de mercaderies 7.539.823 8.557.323 9.712.845
Treballs fets per altres empreses 232.964 206.851 156.150
Despeses de personal 1.291.434 1.147.959 1.202.067
Despeses en serveis exteriors 1.154.928 1.056.502 1.135.254
Altres despeses (*) 23.873 23.335 276.358
Dotacions per a amortitzacions 120.055 96.569 83.912
Inversió bruta en actius materials 148.018 112.587 152.821
Inversió bruta en actius intangibles 4.419 5.888 3.471
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.923.937 3.682.674 3.999.694
Consum intermedi 2.141.754 1.913.869 2.069.071
Valor afegit brut a preus de mercat 1.782.182 1.768.805 1.930.623
Impostos nets de subvencions 24.509 21.582 25.093
Valor afegit brut al cost dels factors 1.757.673 1.747.223 1.905.530
Despeses de personal 1.291.434 1.147.959 1.202.067
Excedent brut d'explotació 466.239 599.264 703.463
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 47.638 43.914 45.076
Homes 40.192 37.711 38.625
Dones 7.445 6.203 6.451
Assalariats 38.974 34.538 37.258
Fixos 35.959 31.978 33.636
Eventuals 3.015 2.560 3.622
No assalariats 8.664 9.376 7.818
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 11.348.725 12.096.646 13.407.603
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 7.539.823 8.557.323 9.712.845
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor