Skip to main content

Índex de taules: Telecomunicacions

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 753 1.098 919
Nombre d'establiments 912 1.302 1.056
Ocupats 8.701 8.945 9.504
Assalariats 7.963 8.194 8.851
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.354.815 4.062.200 4.188.213
Altres ingressos 147.788 160.827 401.692
Variació d'existències de productes acabats i en curs 3.076 116 -1.988
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 601.549 671.623 624.965
Consum de mercaderies 284.875 266.547 428.127
Treballs fets per altres empreses 616.541 572.825 641.762
Despeses de personal 468.700 481.856 926.118
Despeses en serveis exteriors 873.312 822.139 957.835
Altres despeses (*) 28.205 34.162 105.628
Dotacions per a amortitzacions 566.874 537.116 570.755
Inversió bruta en actius materials 158.400 175.686 334.056
Inversió bruta en actius intangibles 68.760 64.059 51.693
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.585.733 3.365.952 3.264.665
Consum intermedi 1.474.861 1.493.762 1.582.800
Valor afegit brut a preus de mercat 2.110.872 1.872.190 1.681.865
Impostos nets de subvencions 50.957 49.607 -176.378
Valor afegit brut al cost dels factors 2.059.914 1.822.583 1.858.243
Despeses de personal 468.700 481.856 926.118
Excedent brut d'explotació 1.591.215 1.340.727 932.124
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 8.701 8.945 9.504
Homes 6.153 6.415 6.677
Dones 2.548 2.530 2.827
Assalariats 7.963 8.194 8.851
Fixos 7.458 7.345 8.278
Eventuals 505 850 573
No assalariats 738 750 653
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor