Skip to main content

Índex de taules: Ràdio i televisió

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 226 214 209
Nombre d'establiments 258 254 265
Ocupats 4.967 4.976 4.913
Assalariats 4.847 4.593 4.742
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 209.237 215.282 180.703
Altres ingressos 331.380 297.262 300.983
Variació d'existències de productes acabats i en curs -17.445 -17.731 -6.318
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 83.338 71.220 73.463
Consum de mercaderies 24.930 29.557 2.709
Treballs fets per altres empreses 50.195 44.227 27.272
Despeses de personal 245.832 259.762 270.605
Despeses en serveis exteriors 172.402 154.831 153.613
Altres despeses (*) 2.838 152 2.592
Dotacions per a amortitzacions 28.166 32.144 20.189
Inversió bruta en actius materials 5.834 8.457 4.970
Inversió bruta en actius intangibles 12.162 9.821 12.023
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 135.408 130.651 150.332
Consum intermedi 255.740 226.051 227.076
Valor afegit brut a preus de mercat -120.332 -95.400 -76.743
Impostos nets de subvencions -306.877 -288.549 -293.407
Valor afegit brut al cost dels factors 186.545 193.149 216.664
Despeses de personal 245.832 259.762 270.605
Excedent brut d'explotació -59.286 -66.613 -53.942
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.967 4.976 4.913
Homes 2.977 3.019 2.963
Dones 1.990 1.956 1.950
Assalariats 4.847 4.593 4.742
Fixos 4.246 4.184 4.493
Eventuals 601 409 249
No assalariats 120 383 171
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor