Skip to main content

Índex de taules: Jocs atzar i apostes

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.411 1.165 1.180
Nombre d'establiments 1.474 1.266 1.358
Ocupats 5.924 6.358 6.663
Assalariats 4.943 5.507 5.768
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 919.554 980.990 975.953
Altres ingressos 16.591 22.667 104.003
Variació d'existències de productes acabats i en curs -2 ~ -313
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 85.014 117.062 12.440
Consum de mercaderies 58.771 6.602 70.737
Treballs fets per altres empreses 90.963 72.042 250.535
Despeses de personal 144.582 164.780 160.926
Despeses en serveis exteriors 172.396 219.420 188.648
Altres despeses (*) 36.426 54.271 60.442
Dotacions per a amortitzacions 63.596 68.892 60.810
Inversió bruta en actius materials 51.226 51.165 42.860
Inversió bruta en actius intangibles 40.102 25.339 19.267
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 786.342 924.951 680.374
Consum intermedi 257.410 336.482 201.088
Valor afegit brut a preus de mercat 528.932 588.469 479.286
Impostos nets de subvencions 199.870 204.374 89.770
Valor afegit brut al cost dels factors 329.061 384.095 389.516
Despeses de personal 144.582 164.780 160.926
Excedent brut d'explotació 184.480 219.315 228.590
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 5.924 6.358 6.663
Homes 3.596 3.547 3.903
Dones 2.328 2.810 2.760
Assalariats 4.943 5.507 5.768
Fixos 4.252 4.795 5.086
Eventuals 691 712 682
No assalariats 981 851 895
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor