Skip to main content

Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja

Índex de taules: Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 858 815 609
Nombre d'establiments 906 1.007 630
Ocupats 2.761 2.919 2.545
Assalariats 2.100 2.544 2.058
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 668.873 691.850 663.275
Altres ingressos 7.388 5.527 11.373
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ 68 60
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.206 6.494 13.739
Consum de mercaderies 464.612 469.959 452.272
Treballs fets per altres empreses 15.443 16.928 6.373
Despeses de personal 79.887 88.629 81.590
Despeses en serveis exteriors 82.533 83.237 83.091
Altres despeses (*) 2.333 8.133 1.627
Dotacions per a amortitzacions 8.737 7.248 7.479
Inversió bruta en actius materials 5.991 8.343 10.788
Inversió bruta en actius intangibles 1.619 14.498 184
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 196.130 210.535 216.040
Consum intermedi 87.739 89.731 96.830
Valor afegit brut a preus de mercat 108.391 120.804 119.210
Impostos nets de subvencions 812 1.115 4.484
Valor afegit brut al cost dels factors 107.579 119.689 114.726
Despeses de personal 79.887 88.629 81.590
Excedent brut d'explotació 27.692 31.060 33.136
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.761 2.919 2.545
Homes 1.928 1.722 1.733
Dones 833 1.197 812
Assalariats 2.100 2.544 2.058
Fixos 1.817 2.328 1.938
Eventuals 283 216 119
No assalariats 661 376 487
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 668.873 691.850 663.275
Vendes a l'engròs i al detall 668.392 690.774 662.884
Volum de negoci per altres conceptes 482 1.076 391
Consum de mercaderies 464.612 469.959 452.272
Compres de mercaderies 459.045 466.342 451.088
Variació d'existències de mercaderies -5.566 -3.617 -1.184
Marge comercial brut 203.780 220.815 210.613
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,5 32,0 31,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor