Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall fruites i hortalisses

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.745 2.724 2.614
Nombre d'establiments 3.508 3.558 3.305
Ocupats 8.491 8.966 7.416
Assalariats 5.102 5.741 5.133
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 540.996 714.160 640.826
Altres ingressos 1.415 1.540 3.381
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ ~
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.482 9.111 6.331
Consum de mercaderies 376.794 505.272 434.230
Treballs fets per altres empreses 1.019 1.982 5.501
Despeses de personal 81.942 92.460 92.229
Despeses en serveis exteriors 44.367 57.708 51.800
Altres despeses (*) 1.358 1.022 4.066
Dotacions per a amortitzacions 4.948 5.020 5.474
Inversió bruta en actius materials 7.768 1.053 6.269
Inversió bruta en actius intangibles 37 169 309
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 164.549 208.387 203.978
Consum intermedi 51.849 66.818 58.131
Valor afegit brut a preus de mercat 112.700 141.569 145.847
Impostos nets de subvencions 868 1.601 1.732
Valor afegit brut al cost dels factors 111.832 139.967 144.115
Despeses de personal 81.942 92.460 92.229
Excedent brut d'explotació 29.890 47.507 51.886
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 8.491 8.966 7.416
Homes 3.556 3.970 4.192
Dones 4.935 4.996 3.224
Assalariats 5.102 5.741 5.133
Fixos 4.180 4.571 3.904
Eventuals 921 1.170 1.229
No assalariats 3.389 3.225 2.283
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 540.996 714.160 640.826
Vendes a l'engròs i al detall 540.996 713.879 639.929
Volum de negoci per altres conceptes ~ 281 897
Consum de mercaderies 376.794 505.272 434.230
Compres de mercaderies 378.303 504.764 434.471
Variació d'existències de mercaderies 1.509 -508 241
Marge comercial brut 164.202 208.608 205.698
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,4 29,2 32,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor