Skip to main content

Índex de taules: Activitats veterinàries

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.127 1.182 1.210
Nombre d'establiments 1.224 1.349 1.353
Ocupats 3.335 3.514 3.737
Assalariats 2.239 2.353 2.573
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 140.405 145.506 170.020
Altres ingressos 2.147 1.761 638
Variació d'existències de productes acabats i en curs -13 -12 190
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 29.565 25.576 12.370
Consum de mercaderies 19.146 28.295 54.061
Treballs fets per altres empreses 6.159 8.445 5.279
Despeses de personal 41.927 40.389 45.227
Despeses en serveis exteriors 23.611 22.343 26.132
Altres despeses (*) 415 279 1.374
Dotacions per a amortitzacions 4.096 3.271 3.491
Inversió bruta en actius materials 6.863 7.439 10.907
Inversió bruta en actius intangibles 70 203 46
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 117.147 110.184 111.399
Consum intermedi 53.176 47.919 38.502
Valor afegit brut a preus de mercat 63.972 62.265 72.897
Impostos nets de subvencions 307 84 368
Valor afegit brut al cost dels factors 63.664 62.181 72.529
Despeses de personal 41.927 40.389 45.227
Excedent brut d'explotació 21.738 21.792 27.302
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.335 3.514 3.737
Homes 1.002 1.076 1.098
Dones 2.332 2.438 2.639
Assalariats 2.239 2.353 2.573
Fixos 1.813 1.980 2.161
Eventuals 426 373 412
No assalariats 1.095 1.161 1.164
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor