Skip to main content

Lloguer maquinària, equips i béns tangibles

Índex de taules: Lloguer maquinària, equips i béns tangibles

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.897 1.835 1.770
Nombre d'establiments 2.043 1.901 1.867
Ocupats 5.644 5.357 5.808
Assalariats 4.118 3.913 4.855
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 773.528 845.948 865.795
Altres ingressos 20.395 29.610 48.256
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.642 -968 -823
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 188.156 252.293 304.735
Consum de mercaderies 61.092 57.422 37.175
Treballs fets per altres empreses 55.566 70.327 33.012
Despeses de personal 158.338 147.513 166.966
Despeses en serveis exteriors 164.929 157.821 182.088
Altres despeses (*) 2.825 8.946 18.256
Dotacions per a amortitzacions 100.017 83.172 74.576
Inversió bruta en actius materials 71.058 175.646 149.053
Inversió bruta en actius intangibles 1.193 3.855 1.495
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 678.653 746.649 843.006
Consum intermedi 353.085 410.115 486.823
Valor afegit brut a preus de mercat 325.568 336.535 356.183
Impostos nets de subvencions 2.281 4.330 4.572
Valor afegit brut al cost dels factors 323.287 332.205 351.611
Despeses de personal 158.338 147.513 166.966
Excedent brut d'explotació 164.950 184.692 184.644
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 5.644 5.357 5.808
Homes 4.607 4.359 4.393
Dones 1.037 998 1.415
Assalariats 4.118 3.913 4.855
Fixos 3.474 3.232 3.975
Eventuals 643 681 880
No assalariats 1.527 1.444 953
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor