Skip to main content

Comerç engròs altres tipus maquinària i equips

Índex de taules: Comerç engròs altres tipus maquinària i equips

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.463 3.813 3.763
Nombre d'establiments 3.670 4.197 4.242
Ocupats 21.879 21.625 21.609
Assalariats 19.641 20.144 20.035
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 5.417.174 5.789.406 6.240.164
Altres ingressos 76.396 67.760 100.735
Variació d'existències de productes acabats i en curs -1.922 5.246 16.267
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 88.435 90.703 95.893
Consum de mercaderies 3.500.238 3.793.142 4.135.582
Treballs fets per altres empreses 127.108 113.191 154.904
Despeses de personal 859.438 861.854 852.229
Despeses en serveis exteriors 595.537 615.601 671.762
Altres despeses (*) 19.160 9.898 22.380
Dotacions per a amortitzacions 65.866 65.832 63.563
Inversió bruta en actius materials 57.559 77.596 86.102
Inversió bruta en actius intangibles 5.373 5.041 7.264
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.861.468 1.955.292 2.065.806
Consum intermedi 683.972 706.304 767.656
Valor afegit brut a preus de mercat 1.177.496 1.248.989 1.298.151
Impostos nets de subvencions 6.313 13.596 9.981
Valor afegit brut al cost dels factors 1.171.182 1.235.392 1.288.170
Despeses de personal 859.438 861.854 852.229
Excedent brut d'explotació 311.745 373.538 435.940
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 21.879 21.625 21.609
Homes 15.811 15.772 15.706
Dones 6.069 5.854 5.903
Assalariats 19.641 20.144 20.035
Fixos 18.822 19.013 18.647
Eventuals 819 1.131 1.388
No assalariats 2.239 1.481 1.574
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 5.417.174 5.789.406 6.240.164
Vendes a l'engròs i al detall 5.350.122 5.700.878 6.144.118
Volum de negoci per altres conceptes 67.052 88.528 96.046
Consum de mercaderies 3.500.238 3.793.142 4.135.582
Compres de mercaderies 3.463.254 3.811.993 4.165.392
Variació d'existències de mercaderies -36.984 18.851 29.811
Marge comercial brut 1.849.884 1.907.736 2.008.537
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,6 33,5 32,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor