Skip to main content

Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils

Índex de taules: Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 253 301 314
Nombre d'establiments 280 323 338
Ocupats 1.318 1.504 1.603
Assalariats 1.211 1.399 1.497
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 299.454 338.105 428.641
Altres ingressos 4.884 7.099 6.781
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.172 112 1.049
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.418 6.163 9.380
Consum de mercaderies 178.635 208.090 268.429
Treballs fets per altres empreses 5.789 6.384 7.046
Despeses de personal 51.864 57.619 62.199
Despeses en serveis exteriors 39.249 44.828 52.824
Altres despeses (*) 289 598 3.511
Dotacions per a amortitzacions 4.562 6.318 6.516
Inversió bruta en actius materials 4.605 13.896 14.029
Inversió bruta en actius intangibles 301 352 340
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 120.729 130.703 160.832
Consum intermedi 52.666 50.991 62.204
Valor afegit brut a preus de mercat 68.063 79.713 98.629
Impostos nets de subvencions 710 690 912
Valor afegit brut al cost dels factors 67.352 79.023 97.717
Despeses de personal 51.864 57.619 62.199
Excedent brut d'explotació 15.489 21.403 35.518
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.318 1.504 1.603
Homes 1.035 1.114 1.210
Dones 283 390 393
Assalariats 1.211 1.399 1.497
Fixos 1.058 1.277 1.423
Eventuals 152 122 75
No assalariats 108 104 105
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 299.454 338.105 428.641
Vendes a l'engròs i al detall 290.360 329.658 418.932
Volum de negoci per altres conceptes 9.094 8.446 9.709
Consum de mercaderies 178.635 208.090 268.429
Compres de mercaderies 179.603 214.895 272.921
Variació d'existències de mercaderies 968 6.805 4.493
Marge comercial brut 111.725 121.568 150.503
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,5 36,9 35,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor