Skip to main content

Índex de taules: Altres activitats de suport a les empreses

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 11.375 13.259 14.640
Nombre d'establiments 11.777 13.372 15.034
Ocupats 38.549 41.723 48.742
Assalariats 27.587 29.316 37.438
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.378.379 1.742.331 2.467.526
Altres ingressos 139.262 218.867 152.234
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.826 103 786
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 148.591 87.717 250.326
Consum de mercaderies 48.294 95.080 20.622
Treballs fets per altres empreses 181.906 335.755 390.637
Despeses de personal 612.776 1.039.104 982.653
Despeses en serveis exteriors 355.812 549.924 580.405
Altres despeses (*) 74.862 12.526 46.200
Dotacions per a amortitzacions 36.670 82.421 45.974
Inversió bruta en actius materials 50.843 79.605 124.537
Inversió bruta en actius intangibles 24.059 30.502 25.708
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.192.467 1.437.336 2.156.083
Consum intermedi 504.404 637.642 830.731
Valor afegit brut a preus de mercat 688.063 799.694 1.325.352
Impostos nets de subvencions -93.236 -89.683 -26.812
Valor afegit brut al cost dels factors 781.299 889.378 1.352.164
Despeses de personal 612.776 1.039.104 982.653
Excedent brut d'explotació 168.524 -149.727 369.511
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 38.549 41.723 48.742
Homes 20.781 22.203 24.568
Dones 17.767 19.520 24.174
Assalariats 27.587 29.316 37.438
Fixos 19.524 21.018 24.260
Eventuals 8.063 8.299 13.178
No assalariats 10.962 12.407 11.304
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor