Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall productes farmacèutics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.904 2.955 2.898
Nombre d'establiments 3.579 3.114 3.002
Ocupats 12.640 13.022 13.771
Assalariats 9.601 9.725 10.892
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.192.090 2.126.047 2.272.599
Altres ingressos 3.799 9.527 9.279
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ 575
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.584 12.212 8.777
Consum de mercaderies 1.548.853 1.506.479 1.588.619
Treballs fets per altres empreses 6.089 745 3.295
Despeses de personal 250.890 256.156 283.716
Despeses en serveis exteriors 115.223 106.671 130.475
Altres despeses (*) 26.968 19.213 5.368
Dotacions per a amortitzacions 70.482 46.589 5.306
Inversió bruta en actius materials 4.263 7.060 8.928
Inversió bruta en actius intangibles 4.274 1.628 939
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 640.393 626.127 690.199
Consum intermedi 124.807 118.883 139.252
Valor afegit brut a preus de mercat 515.586 507.244 550.947
Impostos nets de subvencions 2.147 3.107 6.193
Valor afegit brut al cost dels factors 513.439 504.137 544.754
Despeses de personal 250.890 256.156 283.716
Excedent brut d'explotació 262.549 247.981 261.038
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 12.640 13.022 13.771
Homes 3.366 3.657 3.379
Dones 9.274 9.365 10.391
Assalariats 9.601 9.725 10.892
Fixos 8.698 9.024 9.941
Eventuals 903 701 951
No assalariats 3.039 3.297 2.879
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.192.090 2.126.047 2.272.599
Vendes a l'engròs i al detall 2.191.610 2.125.948 2.272.599
Volum de negoci per altres conceptes 481 99 ~
Consum de mercaderies 1.548.853 1.506.479 1.588.619
Compres de mercaderies 1.558.668 1.508.509 1.588.445
Variació d'existències de mercaderies 9.815 2.030 -174
Marge comercial brut 642.757 619.469 683.980
Marge comercial brut sobre vendes (%) 29,3 29,1 30,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor