Skip to main content

Índex de taules: Activitats de jardineria

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.169 1.880 1.945
Nombre d'establiments 2.231 1.936 2.062
Ocupats 7.339 6.768 7.242
Assalariats 5.552 5.039 5.677
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 202.140 174.895 251.888
Altres ingressos 66.970 65.400 63.735
Variació d'existències de productes acabats i en curs 12 -97 525
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 44.330 34.722 51.019
Consum de mercaderies 5.058 2.629 14.625
Treballs fets per altres empreses 11.572 10.683 15.928
Despeses de personal 138.683 126.354 139.280
Despeses en serveis exteriors 44.395 42.288 59.438
Altres despeses (*) 1.189 515 1.334
Dotacions per a amortitzacions 7.236 5.536 4.865
Inversió bruta en actius materials 7.178 5.475 6.818
Inversió bruta en actius intangibles 190 368 419
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 192.064 171.282 229.058
Consum intermedi 88.724 77.010 110.457
Valor afegit brut a preus de mercat 103.340 94.272 118.601
Impostos nets de subvencions -59.993 -54.901 -55.628
Valor afegit brut al cost dels factors 163.333 149.174 174.229
Despeses de personal 138.683 126.354 139.280
Excedent brut d'explotació 24.650 22.820 34.949
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.339 6.768 7.242
Homes 6.226 5.597 6.342
Dones 1.113 1.171 900
Assalariats 5.552 5.039 5.677
Fixos 4.728 3.894 4.358
Eventuals 824 1.144 1.319
No assalariats 1.787 1.730 1.565
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor