Skip to main content

Índex de taules: Activitats jurídiques i de comptabilitat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 26.237 24.407 24.659
Nombre d'establiments 26.891 25.018 25.526
Ocupats 68.497 66.758 70.209
Assalariats 44.358 43.880 50.608
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.106.849 4.202.276 4.723.672
Altres ingressos 68.908 71.275 85.144
Variació d'existències de productes acabats i en curs 2.528 1.079 -2.953
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 77.311 65.814 88.927
Consum de mercaderies 6.613 2.918 7.765
Treballs fets per altres empreses 600.010 611.210 306.979
Despeses de personal 1.569.228 1.502.674 1.762.226
Despeses en serveis exteriors 882.930 956.100 1.522.167
Altres despeses (*) 29.335 27.389 44.074
Dotacions per a amortitzacions 86.223 78.927 77.490
Inversió bruta en actius materials 93.438 96.534 72.816
Inversió bruta en actius intangibles 28.572 15.466 30.616
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.569.215 3.655.784 4.488.648
Consum intermedi 960.241 1.021.915 1.611.095
Valor afegit brut a preus de mercat 2.608.973 2.633.869 2.877.553
Impostos nets de subvencions 8.939 7.253 17.633
Valor afegit brut al cost dels factors 2.600.034 2.626.616 2.859.920
Despeses de personal 1.569.228 1.502.674 1.762.226
Excedent brut d'explotació 1.030.806 1.123.942 1.097.694
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 68.497 66.758 70.209
Homes 28.919 30.133 28.905
Dones 39.578 36.625 41.304
Assalariats 44.358 43.880 50.608
Fixos 41.496 40.618 46.369
Eventuals 2.862 3.262 4.239
No assalariats 24.140 22.878 19.601
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor