Skip to main content

Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats

Índex de taules: Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.232 1.042 932
Nombre d'establiments 1.489 1.560 1.246
Ocupats 10.290 10.198 8.807
Assalariats 8.802 8.800 7.860
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.613.287 1.542.128 1.462.510
Altres ingressos 70.374 53.603 52.634
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ 299
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.136 8.227 6.981
Consum de mercaderies 1.079.286 1.013.892 969.829
Treballs fets per altres empreses 3.851 4.727 3.503
Despeses de personal 211.717 226.752 215.020
Despeses en serveis exteriors 221.043 215.378 205.616
Altres despeses (*) 12.756 9.294 20.317
Dotacions per a amortitzacions 47.493 50.499 53.324
Inversió bruta en actius materials 17.239 26.646 20.066
Inversió bruta en actius intangibles 2.397 5.194 7.618
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 599.860 576.511 541.064
Consum intermedi 229.179 223.604 212.597
Valor afegit brut a preus de mercat 370.681 352.907 328.467
Impostos nets de subvencions 10.094 9.582 9.145
Valor afegit brut al cost dels factors 360.587 343.325 319.321
Despeses de personal 211.717 226.752 215.020
Excedent brut d'explotació 148.870 116.573 104.301
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 10.290 10.198 8.807
Homes 4.140 3.957 3.324
Dones 6.150 6.242 5.482
Assalariats 8.802 8.800 7.860
Fixos 7.554 7.218 6.706
Eventuals 1.248 1.582 1.154
No assalariats 1.488 1.399 946
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.613.287 1.542.128 1.462.510
Vendes a l'engròs i al detall 1.609.685 1.538.584 1.457.242
Volum de negoci per altres conceptes 3.602 3.543 3.665
Consum de mercaderies 1.079.286 1.013.892 969.829
Compres de mercaderies 1.094.733 1.031.496 987.543
Variació d'existències de mercaderies 15.448 17.604 17.714
Marge comercial brut 530.400 524.692 487.413
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,0 34,1 33,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor