Skip to main content

Altres activitats professionals i tècniques ncaa

Índex de taules: Altres activitats professionals i tècniques ncaa

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 5.531 4.998 5.186
Nombre d'establiments 5.889 5.255 5.533
Ocupats 12.784 11.423 13.017
Assalariats 8.374 6.863 8.941
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 646.149 652.792 734.064
Altres ingressos 60.228 29.780 51.456
Variació d'existències de productes acabats i en curs 889 447 1.858
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.593 11.018 20.083
Consum de mercaderies 2.070 4.402 4.357
Treballs fets per altres empreses 135.805 117.160 134.126
Despeses de personal 258.338 243.063 278.195
Despeses en serveis exteriors 161.300 173.781 181.050
Altres despeses (*) 3.972 2.841 7.800
Dotacions per a amortitzacions 24.286 36.466 31.162
Inversió bruta en actius materials 11.564 13.890 24.563
Inversió bruta en actius intangibles 3.334 3.507 10.808
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 527.831 536.788 628.358
Consum intermedi 172.893 184.799 201.133
Valor afegit brut a preus de mercat 354.938 351.989 427.226
Impostos nets de subvencions -39.358 -22.632 -16.948
Valor afegit brut al cost dels factors 394.297 374.621 444.174
Despeses de personal 258.338 243.063 278.195
Excedent brut d'explotació 135.959 131.558 165.979
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 12.784 11.423 13.017
Homes 6.488 6.011 6.680
Dones 6.296 5.412 6.337
Assalariats 8.374 6.863 8.941
Fixos 6.632 5.668 7.731
Eventuals 1.742 1.196 1.209
No assalariats 4.410 4.560 4.076
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor