Skip to main content

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

Índex de taules: Serveis integrals a edificis i instal·lacions

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 186 207 205
Nombre d'establiments 245 224 234
Ocupats 8.515 9.435 13.432
Assalariats 8.456 9.349 13.382
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 188.024 186.719 259.761
Altres ingressos 6.857 9.453 5.008
Variació d'existències de productes acabats i en curs -319 11 741
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.104 4.435 8.487
Consum de mercaderies 111 88 1.124
Treballs fets per altres empreses 14.078 13.174 12.512
Despeses de personal 129.535 148.757 187.999
Despeses en serveis exteriors 31.652 22.119 41.340
Altres despeses (*) 99 97 343
Dotacions per a amortitzacions 1.709 1.251 2.000
Inversió bruta en actius materials 623 1.281 3.256
Inversió bruta en actius intangibles 91 599 183
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 179.100 179.541 248.102
Consum intermedi 34.756 26.554 49.827
Valor afegit brut a preus de mercat 144.344 152.987 198.275
Impostos nets de subvencions -863 -3.070 -3.431
Valor afegit brut al cost dels factors 145.207 156.057 201.706
Despeses de personal 129.535 148.757 187.999
Excedent brut d'explotació 15.672 7.300 13.707
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 8.515 9.435 13.432
Homes 6.122 6.282 8.834
Dones 2.392 3.153 4.598
Assalariats 8.456 9.349 13.382
Fixos 3.940 4.284 7.315
Eventuals 4.516 5.065 6.068
No assalariats 59 86 50
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor