Skip to main content

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques

Índex de taules: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 18.014 18.099 17.561
Nombre d'establiments 18.350 18.424 17.973
Ocupats 45.882 50.714 47.220
Assalariats 31.327 35.054 31.969
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.973.045 4.235.892 3.269.832
Altres ingressos 97.555 70.804 355.752
Variació d'existències de productes acabats i en curs -29.080 15.047 42.603
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 355.339 584.359 328.571
Consum de mercaderies 63.731 46.012 46.514
Treballs fets per altres empreses 544.719 871.829 609.185
Despeses de personal 1.183.312 1.370.688 1.188.453
Despeses en serveis exteriors 600.756 775.915 721.692
Altres despeses (*) 24.833 17.207 52.495
Dotacions per a amortitzacions 76.594 84.276 117.131
Inversió bruta en actius materials 69.616 173.049 179.949
Inversió bruta en actius intangibles 9.271 14.502 21.386
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.389.010 3.378.645 2.710.634
Consum intermedi 956.095 1.360.274 1.050.263
Valor afegit brut a preus de mercat 1.432.915 2.018.371 1.660.371
Impostos nets de subvencions -34.784 -8.331 -287.122
Valor afegit brut al cost dels factors 1.467.699 2.026.702 1.947.492
Despeses de personal 1.183.312 1.370.688 1.188.453
Excedent brut d'explotació 284.387 656.014 759.040
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 45.882 50.714 47.220
Homes 33.324 36.050 33.487
Dones 12.558 14.664 13.733
Assalariats 31.327 35.054 31.969
Fixos 25.419 28.454 27.308
Eventuals 5.908 6.600 4.661
No assalariats 14.554 15.660 15.251
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor