Skip to main content

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

Índex de taules: Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 10.260 13.858 15.885
Nombre d'establiments 10.997 14.512 16.778
Ocupats 59.003 62.825 74.897
Assalariats 49.656 51.102 60.779
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.555.848 3.695.960 4.279.258
Altres ingressos 494.007 522.770 658.541
Variació d'existències de productes acabats i en curs -426 702 -15.570
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 244.146 437.689 212.553
Consum de mercaderies 159.121 32.644 248.655
Treballs fets per altres empreses 408.036 327.156 442.043
Despeses de personal 1.292.750 1.307.574 1.535.788
Despeses en serveis exteriors 1.039.943 1.017.439 1.336.922
Altres despeses (*) 120.298 172.485 187.537
Dotacions per a amortitzacions 372.146 348.230 360.472
Inversió bruta en actius materials 211.526 219.443 324.382
Inversió bruta en actius intangibles 172.755 120.637 189.306
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.223.714 3.584.525 3.867.333
Consum intermedi 1.284.089 1.455.128 1.549.475
Valor afegit brut a preus de mercat 1.939.625 2.129.396 2.317.857
Impostos nets de subvencions -28.754 -37.348 -153.669
Valor afegit brut al cost dels factors 1.968.379 2.166.744 2.471.526
Despeses de personal 1.292.750 1.307.574 1.535.788
Excedent brut d'explotació 675.629 859.170 935.738
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 59.003 62.825 74.897
Homes 35.321 35.353 42.313
Dones 23.682 27.472 32.583
Assalariats 49.656 51.102 60.779
Fixos 32.513 34.091 38.860
Eventuals 17.143 17.011 21.919
No assalariats 9.346 11.723 14.118
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor