Skip to main content

Comerç detall establiments no especialitzats

Índex de taules: Comerç detall establiments no especialitzats

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 5.533 5.644 5.732
Nombre d'establiments 8.520 9.146 9.362
Ocupats 69.172 70.758 73.406
Assalariats 63.634 65.355 67.005
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 12.732.688 12.803.852 13.297.859
Altres ingressos 329.080 302.753 420.461
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ 7.168
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 38.768 27.660 32.129
Consum de mercaderies 9.571.153 9.572.188 9.989.715
Treballs fets per altres empreses 19.175 45.761 25.013
Despeses de personal 1.474.119 1.501.038 1.581.286
Despeses en serveis exteriors 1.233.604 1.251.482 1.287.515
Altres despeses (*) 23.296 21.176 34.264
Dotacions per a amortitzacions 269.348 269.904 290.988
Inversió bruta en actius materials 259.646 258.584 245.374
Inversió bruta en actius intangibles 17.965 32.668 23.304
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.467.079 3.485.161 3.706.097
Consum intermedi 1.272.372 1.279.142 1.319.644
Valor afegit brut a preus de mercat 2.194.707 2.206.020 2.386.452
Impostos nets de subvencions 36.328 36.728 38.526
Valor afegit brut al cost dels factors 2.158.379 2.169.291 2.347.927
Despeses de personal 1.474.119 1.501.038 1.581.286
Excedent brut d'explotació 684.260 668.253 766.641
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 69.172 70.758 73.406
Homes 22.875 23.540 25.212
Dones 46.297 47.218 48.194
Assalariats 63.634 65.355 67.005
Fixos 56.150 55.815 58.627
Eventuals 7.485 9.539 8.377
No assalariats 5.537 5.404 6.402
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 12.732.688 12.803.852 13.297.859
Vendes a l'engròs i al detall 12.726.088 12.797.309 13.273.874
Volum de negoci per altres conceptes 6.600 6.543 5.099
Consum de mercaderies 9.571.153 9.572.188 9.989.715
Compres de mercaderies 9.551.646 9.602.831 10.039.951
Variació d'existències de mercaderies -19.507 30.643 50.236
Marge comercial brut 3.154.935 3.225.121 3.284.160
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,8 25,2 24,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor